Mätning och utvärdering av värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus

Fältmätningar har genomförts i 14 befintliga flerbostadshus för att utvärdera olika installationer av värmeåtervinningsaggregat. Resultatet visar att det går att göra bra installationer av värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus.

En utbredd installation av värmeåtervinning är ett viktigt bidrag för att vi ska klara de nationella och europeiska energieffektiviseringsmålen i befintliga flerbostadshus. För att fastighetsägare ska känna sig trygga vid installation av värmeåtervinning behövs fler erfarenheter och exempel på installationer som genomförts.

Mätningar har genomförts i 14 befintliga flerbostadshus för att utvärdera olika installationer av värmeåtervinningsaggregat. Aggregaten har undersökts med avseende på verkningsgrader, SFP, flödesförhållanden, täthet, ljud i fläktrum, utrymmesbehov och avfrostning.

Resultat

Mätningarna visar att värmeåtervinningssystemen fungerar relativt väl och att det går att göra bra installationer av värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus. Tio av aggregaten har årliga värmebesparingar på över 35 kWh per kvadratmeter och de bästa aggregaten har värmebesparingar på ca 42 kWh per kvadratmeter, men de är också relativt utrymmeskrävande. Det aggregat som har sämst värmebesparing (25 kWh per kvadratmeter) har relativt liten värmeväxlare och har valts av utrymmesskäl.
För att åstadkomma värmebesparingen använder aggregaten årligen från 2 till 8 kWh el per kvadratmeter och det visar på att det finns all anledning att arbeta med att få ned SFP-värdena för aggregaten. Aggregaten är överlag täta vilket minskar risk för luktöverföring.

Värmebesparing är här uppmätt direkt i fält och flera av aggregaten kan ha potential till bättre värmebesparing om de installeras i en annan byggnad under andra förhållanden. Flera av aggregaten kan också ha lite eller mycket sämre värmebesparing om mätningar hade kunnat ske vid kallare väderlek med betydligt större behov av avfrostning. Det går därför inte att dra någon slutsats om att något fabrikat skulle vara bättre framför ett annat.

Nytta

Rapporten ger direkt erfarenheter från installation av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus. Detta hjälper fastighetsägare att välja och genomföra bra installationer av värmeåtervinningssystem.  

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Mätning och utvärdering av värmeåtervinningsaggregat i befintliga flerbostadshus

Författare

Wahlström, Åsa; Bergqvist, Bengt; Wikensten, Bo

Publiceringsår

2015

Annat rapportnummer

BeBo-rapport

Kontaktuppgifter författare

Wahlström, Åsa; asa.wahlstrom@cit.chalmers.se

Deltagande organisationer

CIT Energy Management, Bengt Bergqvist Energianalys AB

Rapportör

Wahlström, Åsa

Kontaktuppgifter rapportör

asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
Publicerat: 2018-09-19