Erfarenhetsåterföring från Hamnhuset: uppföljande mätningar av energianvändningen och termisk komfort

I projektet gjordes uppföljning av brukarbeteende, energianvändning och termisk komfort. Resultatet från mätningar och enkäter visar att inneklimatet i Hamnhuset är bra men att energianvändningen för uppvärmning är högre än projekterat.
Gervind, Pernilla, Ruud, Svein, Petterson, Ulrik, Björkman, Johan

Projektets mål var att bidra med en ökad kunskap om uppförandet av stora lågenergihus i en större krets samt bidra med goda råd inför kommande projekt. Målgruppen var bygg- och installationsentreprenörer, samt byggherrar och förvaltare. I projektet genomfördes en enkätundersökning med de boende samt mätningar för hela byggnaden och i enskilda lägenheter. Projektet genomförde i samarbete med NCC och Älvstranden Utveckling AB. Det har finansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond samt av EU, Västra Götalandsregionen och Interreg IVB Nordsjöprogrammet genom deltagande i Build with CaRe.

Resultat

Resultaten från mätningar visar att lägenheterna kan hålla en inomhustemperatur över 20°C även under årets kallaste dagar. Resultaten från enkätundersökningen visar att majoritet av hyresgästerna är nöjda med sitt inneklimat. Hamnhuset har dock använt mer energi till uppvärmning än vad som projekterats. En anledning till detta är att huset inte har sektionerats ordentligt och att ventilationssystemet inte fungerat optimalt. Solvärmeanläggningen levererar däremot bra med energi i förhållande till solfångarnas totala yta. Placeringen i källaren av värmebatterierna som hyresgästerna kan styra individuellt är inte optimal för individuell mätning och debitering. Ingjutning av tilluftskanaler i bjälklagen ger vidare ett värmesystem som är trögt och svårt att reglera. Under sommarmånaderna har många hyresgäster problem med övertemperaturer då de drar sig för att vädra under nattetid då de störs av buller utifrån.

Nytta

Trots att Hamnhuset är väl projekterat och byggt så finns det en hel del erfarenheter som branschen genom erfarenhetsåterföring kan ta lärdom av. Därigenom kan framtida större flerbostadhus med passivhusteknik göras ännu bättre. 

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Erfarenhetsåterföring från Hamnhuset: uppföljande mätningar av energianvändningen och termisk komfort

Författare

Gervind, Pernilla, Ruud, Svein, Petterson, Ulrik, Björkman, Johan

Publiceringsår

2011

ISBN

978-91-87017–11-7

Annat rapportnummer

SP Rapport :2011:79

Kontaktuppgifter författare

pernilla.gervind@ri.se

Deltagande organisationer

SP (numera en del av RISE), Älvstranden Utveckling AB, NCC Construction

Rapportör

Svein Ruud

Kontaktuppgifter rapportör

svein.ruud@ri.se
Publicerat: 2018-01-11