Livscykelanalys av trästomme i flervåningshus med fokus på koldioxidutsläpp

Julia Dereke, Viktor Johansson
Syftet med denna studie är att ge förbättringsförslag om hur mängden koldioxidutsläpp kan minskas vid byggande av främst flervåningshus i trä.

Livscykelanalysen har identifierat att den största mängden koldioxidutsläpp är 28 % och avges från sågverken, framställandet av lim avger 25 % och transporterna under livscykeln avger ungefär 20 %.

Syftet med denna studie är att ge förbättringsförslag om hur mängden koldioxidutsläpp kan minskas vid byggande av främst flervåningshus i trä. Förslag tas fram efter att ha identifierat var i livscykeln de största utsläppen sker. Syftet med arbetet uppnås framförallt med en fallstudie utförd på ett existerande flervåningshus med stomme i limträ. En livscykelanalys (LCA) utfördes för att ta fram var i livscykeln de största utsläppen sker. För att samla in all viktig information om projektet utfördes även dokumentanalys. Fortsättningsvis utfördes en noggrann litteraturstudie inom ämnet som stödjer och förstärker utförd studie.

Resultat

Från litteraturstudie, fallstudie och dokumentanalys har resultat tagits fram som ligger till grund för framförda förbättringsförslag. Livscykelanalysen har identifierat att den största mängden koldioxidutsläpp är 28 % och avges från sågverken. Framställandet av lim avger 25 % och transporterna under livscykeln avger ungefär 20 %. 

Nytta

Slutsatsen bidrar till att mängden koldioxidutsläpp kan minskas i framtida produktion av framförallt byggnader i trä. Där koldioxidutsläppen är som störst i livscykeln har följande förbättringsförslag tagits fram för att minska utsläppen. Effektivisera sågverk för att minska utsläppen. Framställa och använda ett miljövänligare lim med liknande egenskaper. Framställande av biobränsle från skogsavverkning, sågverk och limträfabrik som kan användas till transporter.

B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och beskrivning av vad som har studerats och har beräkningar eller teori för att stödja resultatet.


Läs mer

Fakta

Titel

Livscykelanalys av trästomme i flervåningshus med fokus på koldioxidutsläpp

Författare

Julia Dereke, Viktor Johansson

Publiceringsår

2017

PDF-dokument

Deltagande organisationer

Tekniska högskolan i Jönköping