Mögel och påväxt i relation till inneklimat och byggnadsegenskaper

Detta projekt har utförts med syftet att kunna optimera strategierna för styrningen av inneklimatet i kyrkor. Studien antyder ett samband mellan mikrobiella skador och kritiska fukttillstånd med avseende på relativ luftfuktighet, temperatur och varaktighet.
Bloom, Erica; Sandö, Peter; Erlandsson, Martin; Svennberg, Kaisa; Langer, Sarka

Tidigare studier visar att potentialen för energieffektivisering i svenska kyrkor är stor, samtidigt har dessa byggnader ett stort kulturhistoriskt värde och hyser många kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Detta projekt har utförts med syftet att kunna optimera strategierna för styrningen av inneklimatet i kyrkor, så att såväl energianvändningen som risken för skador relaterade till mögel och mikrobiell påväxt minimeras.

Projektets bas är en inventering av 24 kyrkor som ett representativt urval från 12 av Sveriges 13 stift. Inventeringen omfattar luftkvalitetsmätningar, inventering av mögelförekomst, samt beskrivning av mikroklimatnischer, byggteknik och användning (brukarmönster). Dessa parametrar antas på olika sätt bidra till kyrkans innemiljö och ger varje kyrka en egenskapsprofil. Parametrarna har sedan ställts i relation till uppmätta data för relativ fuktighet och temperatur från samma kyrkor. 

Resultat

Utifrån de uppgifter som finns i kyrkornas egenskapsprofiler går det inte att särskilja och skapa tydliga styrparametrar för klimathållningen i kyrkorna. Däremot har en hypotes ställts upp som utgår ifrån att från litteraturen etablerade kritiska fukttillstånd för trä bör kunna användas som ett styrande kriterium för att undvika mikrobiella skador i kyrkorna. Utvärderingen visar att för fem kyrkor där mikrobiell påväxt inte identifierats så ligger parametrarna för kritiskt fukttillstånd under de värden som anges för trä. Beskrivning av kritiska fukttillstånd som tar hänsyn till de tre parametrarna varaktighet, relativ luftfuktighet och temperatur kan därför vara ett bättre sätt och bör kunna ersätta äldre kriterier för styr och regler som ofta bara anger en kritisk nivå för relativ luftfuktighet utan hänsyn till varaktigheten. 

Nytta

Fortsatt arbete bör inriktas på att validera detta samband mellan kritiska fukttillstånd och mikrobiell påväxt genom analys av fler kyrkor utan mikrobiella skador samtidigt som de kritiska fukttillstånden analyseras. Det samband som identifierats kan tillämpas för att optimera strategierna för styrningen av inneklimatet i kyrkor så att såväl energianvändningen som risken för skador relaterade till mögel och mikrobiell påväxt minimeras.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

MIOC – Mögel och påväxt i relation till inneklimat och byggnadsegenskaper. En studie av kyrkor i 12 stift i Sverige.

Författare

Bloom, Erica; Sandö, Peter; Erlandsson, Martin; Svennberg, Kaisa; Langer, Sarka

Publiceringsår

2013

Annat rapportnummer

B 2082

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, Trossamfundet Svenska Kyrkan

Rapportör

Hanna Gerhardsson

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Publicerat: 2018-01-12