RedVent. Avstängd ventilation på natten: risker och möjligheter

I projektet har studerats hur nattlig avstängning påverkar inomhusmiljön i ett klassrum i en skola. I det studerade klassrummet påverkade detta inte signifikant inomhusluftkvaliteten i klassrummet under skoltiden.
Hägerhed Engman, Linda, Fyhr, Kristina, Langer, Sarka, Ruud, Svein, Ylmén, Peter

Enligt de svenska byggreglerna är det tillåtet med reducerad eller tidvis t.o.m. avstängd mekanisk ventilation i lokaler under förutsättning att det inte ger upphov till hälsorisker eller skador på byggnaden och dess installationer. Syftet med projektet var i första hand att under mycket kontrollerade former studera hur avstängd ventilation påverkade luftkvaliten i ett klassrum. Därutöver gjordes intervjuer med förvaltare och fastighetsskötare, samt beräkningar av energibesparingspotential. Studien har finansierats av Cerbof - Centrum för Energi och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning, Västra Götalandsregionen Miljönämnden, Build with Care – EU-projekt inom Interreg Nordsjöprojektet och SP via kompetensplattformen SP ZEB, samt via naturainsatser i form av persontid och material från Borås Stad, Siemens samt Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska Högskola.   

Resultat

Mätningarna visar att det fungerar bra med avstängd ventilation nattetid och helger i det aktuella klassrummet i Sandardesskolan. Efter ca 1 timmes ventilation hade de uppmätta föroreningarna vädrats ut. Det är viktigt att poängtera att detta klassrum hade bättre ventilation än BBR-kraven och de flesta andra skolor i landet, vilket också koldioxidmätningen visade. Dessutom var byggnaden relativt luftotät och hade ingen kvarvarande byggfukt som påverkade fukttillskottet. Det är därför inte möjligt att dra några generells slutsatser av mätningarna för alla skolor, men rätt använd kan reducerad eller avstängd ventilation under tider då skolan inte brukas ge stora besparingar med bibehållen god innemiljö under brukstiden. 

Nytta

Ger branschen information om att avstängd ventilation nätter och helger kan spara energi utan att ge negativ inverkan på luftkvalitet vid användning dagtid. Det bör dock poängteras att resultatet avser en äldre befintlig byggnad som är relativt otät och utan kvarvarande byggfukt. Resultaten kan därför inte generaliseras till ny-/ombyggda skolor med tätare klimatskal och eventuell kvarvarande byggfukt.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

RedVent. Avstängd ventilation på natten: risker och möjligheter

Författare

Hägerhed Engman, Linda, Fyhr, Kristina, Langer, Sarka, Ruud, Svein, Ylmén, Peter

Publiceringsår

2011

ISBN

978-91-86622-44-2

Annat rapportnummer

SP Rapport 2011:13

Kontaktuppgifter författare

kristina.fyhr@ri.se

Deltagande organisationer

SP (numera en del av RISE)

Rapportör

Svein Ruud

Kontaktuppgifter rapportör

svein.ruud@ri.se

Byggårsintervall stopp

2017
Publicerat: 2018-01-11