Renobuild – systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering

Förstudie: intervju med privata och offentliga aktörer i byggbranschen. Resultatet är ett excel-baserat verktyg som ger systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering.

Målet med utvecklingen av Renobuild-metodiken är att ta fram en metodik för att utvärdera olika renoveringsalternativ för en enskild byggnad eller ett område med flera byggnader med avseende på ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Resultatet kan användas som ett stöd för beslutsfattare vid val av renoveringsåtgärder. Metodiken är tänkt att hjälpa fastighetsägare och andra beslutsfattare att på ett enkelt och överskådligt sätt kunna beakta hållbarhet vid renovering av befintlig bebyggelse. Syftet är att beslutsmetodiken ska kunna bidra till att olika aspekter av hållbarhet beaktas i större utsträckning vid renovering och förnyelse av den byggda miljön. I förlängningen kan detta leda till minskad energianvändning och därmed mindre klimatpåverkan samtidigt som de positiva sociala effekterna av åtgärderna maximeras till en rimlig kostnad.

Resultat

Resultatet är ett verktyg som analyserar olika renoveringsalternativ ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Det är Excel-baserat och består av fem flikar. I första fliken fyller man in grundläggande information om projektet och beskriver de olika renoveringspaketen, sen finns det en flik för varje analys: en där man fyller in ekonomisk data (LCC), en där man fyller in information om material och energikonsumtion (LCA) och en där man svarar på frågor om hur renoveringen kommer att påverka bostadsmiljön och hyresgästernas upplevelse. I varje flik ställs de olika renoveringsalternativen mot varandra: jämförelsen är då utfört i sista fliken, där resultatet representeras grafiskt i ett diagram som visar samtidigt de tre perspektiven.

Nytta

Verktyget kan användas av människor som inte är specialister men är insatta i projektet och har tillgång till relevant data som kostnader och inköpslistor. Tanken är att verktyget används vid tidigt skede för att ge underlag till diskussion och beslut snarare än exakta resultat. Målgruppen identifieras i små kommuner och företag som inte har egen expertis och resurser för att genomföra en LCA eller LCC men vill ändå få stöd för att ta beslut om renovering.

Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Författare

Boss, Anna; Molnar, Stefan; Sacco, Francesco

Publiceringsår

2017

Tidsskriftsnummer

E2B2 Rapport 2017:16

Kontaktuppgifter

francesco.sacco@ri.se

Deltagande organisationer

Vöfab, Skellefteå kommun, RISE

Rapportör

Eva-Lotta Kurkinen

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Publicerat: 2019-02-08