Översyn av ventilationen kan spara energi

Blåser din bostad ut värme? Då är du inte ensam. En stor del av det svenska bostadsbeståndet byggdes i en tid då kraven på energiprestanda inte var lika högt ställda som idag. En översyn av fastighetens ventilation kan vara ett sätt för att få ner energianvändningen.
Publicerat: 2019-03-27

I Sverige finns omkring 2,4 miljoner lägenheter. En fjärdedel av dem byggdes under miljonprogrammet 1965–1974. På den tiden utrustades husen med enkla ventilationslösningar som frånluftsfläktar och springventiler för tilluft – helt tillräckligt för dåtidens krav, men idag omoderna och energislukande.

Även om mycket har byggts de senaste åren, kan man räkna med att tre fjärdedelar av de bostäder vi kommer att bo i 2030 redan finns.  Behovet av energieffektivisering i svenska bostäder är därför stort om vi ska nå de nationella klimatmålen.

Energianvändningen för uppvärmning i bygg- och fastighetssektorn ligger på 102 TWh [2016], vilket motsvarar cirka 31 procent av Sveriges totala energianvändning. Ett sätt att spara energi kan vara att minska på värmeförluster genom ventilationen.

Dags att se över husets ventilation? Tänk på det här:

  • Det går att spara förhållandevis mycket energi genom konvertering till FTX i flerbostadshus som från början saknar värmeåtervinning.
  • Det är vanskligt att helt förlita sig på gamla ritningar. Därför är det viktigt med en noggrann förstudie, gärna med inventering av varje lägenhet. Om man då upptäcker andra åtgärdsbehov, kan det ge samordningsfördelar som minskar entreprenadkostnaden.
  • Det är viktigt med bra rutiner för information runt entreprenaden. Alla som har kontakt med de boende, ska ha tillgång till uppdaterad information och kunna hänvisa till rätt person ifall man inte själv kan besvara en fråga.
  • Noggranna mätningar både före och efter en effektiviseringsåtgärd är avgörande för att kunna följa upp resultat. Mätning av tillförd energi per byggnad i kombination med temperaturmätning i ett antal lägenheter, gör det möjligt att långsiktigt ha fortsatt kontroll över energianvändningen.