Flera färdplaner på väg mot samma mål: hållbart byggande

Två omfattande initiativ som ska visa vägen till klimatneutralt byggande och boende har just dragit igång: Färdplan 2045 och Sektorsstrategier för energieffektivisering med Resurseffektiv bebyggelse. Här förklarar vi vad det handlar om.
Bild: Mostphotos
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-04-09

FÄRDPLAN 2045

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Hösten 2017 tog Fossilfritt Sverige initiativ för att få fram vägledande dokument – så kallade färdplaner – för omkring tio olika branscher med siktet inställt på ett fossilfritt Sverige år 2045.

Branschföreträdare bakom Färdplan 2045

Uppdraget att leda arbetet för byggsektorn gick till Skanska, som under vintern samlat företrädare från bygg- och anläggningsföretag, materialleverantörer, beställare, konsulter, branschorganisationer, kommuner och finansbolag till workshops och rundabordssamtal. Omkring 170 personer har deltagit i arbetet med att staka ut vägen mot ett fossilfritt samhälle, som ska vara verklighet inom mindre än 30 år. Resultatet är dokumentet Färdplan 2045.

– Det har varit en bred uppslutning från byggsektorn och det finns ett stort engagemang för den omställning som krävs för att skapa en hållbar framtid, säger projektledare Agneta Wannerström, Skanska.

Bygg- och anläggning skriver på för klimatomställning

På ett stort förankringsseminarium om Färdplan 2045 ansåg nio av tio deltagare att klimatfrågorna är avgörande för framtiden och i hög grad kommer att påverka deras affärer och verksamhet de närmaste fem åren.
När det gäller samverkan gäller total enighet – samtliga aktörer anser att bygg- och anläggningssektorn måste arbeta mer tillsammans för att klara klimatomställningen.

De omkring 60 aktörerna i Färdplan 2045 har nu skrivit på en viljeinriktning för omställning till klimatneutralitet. Ett första steg är kartläggning av den egna klimatpåverkan och att sätta klimatmål.

– Styrkan är att det nu är marknadsaktörerna som tar initiativ – företag och verksamheter sporrar varandra och vill samverka, säger Agneta Wannerström.

Innovationer och teknikskifte behövs

Av Färdplan 2045 framgår att klimatpåverkan från byggskedet har potential att i det närmaste halveras till år 2030 med dagens teknik. Men för att komma längre behövs innovationer och teknikskiften i basindustrin.

Idag kommer hela 80 procent av klimatpåverkan i byggskedet från tillverkning av byggmaterial, framförallt cement och stål. Transporter och byggprocess står för resterande 20 procent.

26 uppmaningar till förändring

För att nå målet för Fossilfritt Sverige, krävs förändringar genom hela bygg- och anläggningssektorns värdekedja. Färdplan 2045 har därför tagit fram en ”att göra-lista” med 26 uppmaningar som vänder sig till såväl regering och riksdag som bygg- och anläggningssektor, beställare, entreprenörer och konsulter/arkitekter.

Färdplan 2045 för byggsektorn ska presenteras för statsministern och regeringen i april tillsammans med andra branschers färdplaner.

RESURSEFFEKTIV BEBYGGELSE

Parallellt med Färdplan 2045 har initiativet Resurseffektiv bebyggelse startat, också det en satsning som ska öka hållbarheten i bygg- och bostadsbranschen.

Under 2017 fick Energimyndigheten uppdrag av regeringens Energikommission att ta fram nationella strategier för energieffektivisering i olika branscher. I januari 2018 presenterades rapporten Sektorsstrategier för Energieffektivisering. En av de fem utvalda branscherna är bygg- och bostadssektorn med området Resurseffektiv bebyggelse.

Fokus på förenkling

– Färdplan 2045 innehåller en mängd bra förslag. Även Resurseffektiv bebyggelse kommer att innehålla strategier för planering och byggande, men blir mer omfattande, säger Dag Lundblad på Energimyndigheten, handläggare av Resurseffektiv bebyggelse.

– Här ryms även frågor om flexibla energisystem och energieffektiv renovering och förvaltning. Fokus ligger på att hitta vägar som gör det lätt för alla aktörer – inte minst fastighetsägare, stora som små – som är kravställare och behöver fatta hållbara beslut.

Paraply för samverkan

Branschdialog är en viktig del i arbetet under 2018.

– Vilka har möjlighet att göra skillnad och vad behövs för att underlätta resurseffektivisering och livscykeltänk? Det är frågor vi ska reda ut, säger Dag Lundblad, som jämför Sektorsstrategier för energieffektivisering med ett stort paraply som ska rymma både olika sektorsstrategier och modeller för samverkan dem emellan.

Strategierna för Resurseffektiv bebyggelse ska vara klara till 2019 och börja implementeras från och med 2020.