FTX-projekt i Kvinneby gav goda resultat

Bättre ventilation, behagligare inneklimat och minskad energianvändning för uppvärmning på över 20 procent. Det blev resultatet av installation av FTX-ventilation i två hyresfastigheter i miljonprogramsområdet Kvinneby.
Två loftgångshus i miljonprogrammet Kvinneby utrustades med FTX-ventilation i projektet, där resultatet visar på en energibesparing på drygt 20 procent.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-03-27

2017 slutfördes ett projekt i miljonprogramsområdet Kvinneby i Linköping där ett par tvåvånings loftgångshus utrustades med FTX-system. Två likadana hus där inga förändringar gjordes, fick vara referensobjekt i projektet som genomfördes av Riksbyggen i samarbete med Sustainable Innovation och Lunds Universitet, som utvärderade projektet, samt Ventpartner.

FTX och injustering av värmesystemet

Resultaten från Kvinneby-projektet ser lovande ut, berättar Roland Thérus, drift- och förvaltningsansvarig på Riksbyggen:

– Vid den löpande uppföljningen av de två projekthusen har vi sett att energibesparingen efter FTX-installation hamnat på drygt 20 procent.  Och under värmesäsongen 2017-18 injusterades värmesystemet, vilket gav ytterligare en besparing på mellan 5–10 procent.

Ventilation av äldre typ

Det ena huset med åtta lägenheter, hade ett traditionellt frånluftssystem med tilluft genom fönsterventiler och frånluftsfläktar på taket. Det andra huset med 16 smålägenheter, hade ett från-tilluftssystem (FT) utan värmeåtervinning med ingjutna tilluftskanaler under radiatorer i vardags- och sovrum. Tilluftsaggregat fanns på andra våningen och frånluftsfläkt på vinden.

Noggranna mätningar före och efter

Både före och efter bytet till FTX, genomfördes noggranna mätningar av de bägge byggnadernas inneklimat och energibalans. Man tittade även på hur de boende påverkade och upplevde inneklimatet före och efter ventilationsbytet.

Störst blev energibesparingen i det hus som enbart hade ett frånluftssystem – där minskade energianvändningen för uppvärmning med hela 24 procent. I det andra huset som hade FT-ventilation, minskade behovet av uppvärmningsenergi med 22 procent.

Förbättrat inneklimatet

När projekthusen jämfördes med referensobjekten, visade sig också skillnader i vad de boende tyckte om inneklimatet. I husen med FTX upplevdes inneklimatet som jämnare, golven varmare och rummen mer dragfria med mindre fukt och imma på fönstren. Dessutom minskade problem med både tobaksrök och matos från grannlägenheter och störande ljud från den gamla ventilationen, något som uppskattades av hyresgästerna.

– En av de största fördelarna med FTX-konvertering i miljonprogramshus är enligt min åsikt att det blir en bättre boendemiljö.  Man får ett kontrollerat till- och frånluftsflöde i alla rum och slipper oönskad ventilation och kalldrag, samtidigt som driftekonomin blir bättre, säger Roland Thérus.

Systemet väljer var uteluften tas in

En fördel med det nya ventilationssystemet i Kvinneby-husen, är att det automatiskt väljer var uteluften tas in. Om utomhustemperaturen stiger över en viss nivå, styrs ett spjäll om så att luften tas in i skuggan vid takfoten istället för i solen vid fläktrummet på taket – en fördel under varma sommardagar.

Även driftspersonalen uppskattade den nya ventilationen med fläktrum på taken med lättåtkomliga rensluckor. Moderna styr- och övervakningssystem gör det dessutom enklare både att hålla koll på inneklimatet och optimera driften av anläggningen.

Lång återbetalningstid

Men resultaten från Kvinneby visar också att den minskade energianvändningen har svårt att på egen hand motivera investeringen. Återbetalningstiden skulle ligga på mellan 40 och 50 år om man räknar enbart utifrån energibesparingen. En slutsats av projektet är dock att lönsamheten troligen skulle bli bättre i större skala; fler lägenheter per installation och fler projekt ger samordningsfördelar.

– Men om ventilationssystemet i en fastighet ändå behöver bytas ut och om befintliga kanaler i byggnaden är lämpade för att installera FTX, kan det ändå vara lönsamt. Dessutom finns mervärden som en bättre innemiljö för de boende, ett ökat fastighetsvärde på grund av bättre driftekonomi och minskade underhållskostnader i förvaltningen, framhåller Roland Thérus.

Ventilationsbyte kräver expertkunskaper

Byggnadskonstruktion och tekniska förutsättningar är avgörande vid val av ventilationslösning – ett hus är ett sammanhängande system där olika åtgärder påverkar varandra. Byte av ventilationssystem kräver därför expertkunskaper.

 En viktig faktor som spelar in på totalekonomin vid ett planerat byte till FTX, är ifall byggnaden har F-ventilation eller FT-ventilation. Om det bara finns F-ventilation i huset och man sätter FTX så ökar standarden i boendet, och det kan fastighetsägaren ta ut en högre hyra för, säger Roland Thérus.

Fyra plus med FTX i Kvinneby

  1. Minskad energianvändning för uppvärmning med 22–24 procent.
  2. De boende upplevde att inneklimatet blev jämnare, golven varmare och rummen mer dragfria med mindre fukt och imma på fönstren.
  3. Problem med tobaksrök och matos från grannlägenheter minskade liksom störande ljud från den gamla ventilationen.
  4. Enklare att hålla koll på inneklimatet och optimera driften av ventilationen.