Omrenovering – energieffektivt med bevarad kultur

Stora värmeförluster genom golv, väggar och tak är en realitet i många äldre flerbostadshus. När det gäller kulturhistoriskt värdefulla fastigheter som står inför en renovering, är utmaningen att energieffektivisera utan att förstöra äldre värden och inventarier.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2019-09-03

I svenska flerbostadshus finns mer yta som producerats före 1940, än vad som byggdes under hela 1970-talet. Det konstaterar forskarna i projektet ”Omrenovering – möjligheter för energieffektivisering när äldre flerbostadshus renoveras en andra gång” som startade 2016. I projektet utreder man möjligheterna att energieffektivisera och samtidigt bevara kulturvärden i äldre fastigheter som har renoverats tidigare. Idag står byggnader uppförda före 1945 för ca 30 % av energianvändningen i det svenska byggnadsbeståndet.

Plåtfasader på gamla hus

Under 1960- och -70-talet renoverades många äldre flerbostadshus med hjälp av olika energibidrag, där det inledningsvis inte fanns något starkt skydd för kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det ledde exempelvis till att originalfasader tilläggsisolerades och täcktes över med plåt eller olika typer av skivmaterial. Många av dessa hus behöver nu omrenoveras, d v s energieffektiviseras samtidigt som man återskapar gamla värden som gått förlorade.

Projektet ”Omrenovering – möjligheter för energieffektivisering när äldre flerbostadshus renoveras en andra gång” är ett av 15 projekt i Energimyndighetens forskningsprogram Spara och bevara.

– Målsättningen för Spara och bevara är att bidra till varsam energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, säger Tor Broström, vetenskaplig samordnare för Spara och Bevara.

Resultaten från ”Omrenovering – möjligheter för energieffektivisering när äldre flerbostadshus renoveras en andra gång” presenteras i januari 2020.

Text: Madeleine Appelgren