Sök stöd & bidrag för hållbart byggande och renovering

Pengar framhålls ofta som ett problem för hållbart byggande och renovering. Här har vi sammanställt de bidrag som finns att söka för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, organisationer, privatpersoner och skolor som planerar för framtiden.
Madeleine Appelgren
Publicerat: 2018-06-26

Stöd för hyresbostäder och bostäder för studerande

Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.
Vem kan söka: Stöden kan ges för nybyggnad, tillbyggnad eller ombyggnad till bostäder i flerbostadshus och småhus om upplåtelseformen är hyresrätt. 
Storlek på bidraget: Högsta möjliga belopp per kvadratmeter boarea varierar från 3 800 kr–6 600 kr. Mer information om stödnivåer i länken nedan.
Övrigt: Stöd får bara lämnas om boendekostnaderna blir rimliga. Mer information om normhyror i länken nedan.
Läs mer: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-hyresbostader-och-bostader-for-studerande/

Stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden

Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.
Vem kan söka: Fastighetsägare med hyresbostäder i områden med socioekonomiska utmaningar.
Storlek på bidraget: På Boverkets hemsida finns en kalkylator där det går att beräkna möjligt stöd för renovering och energieffektivisering.
Övrigt: En del av stödet går till en hyresrabatt till hyresgästerna. Hyresrabatten administreras av fastighetsägaren. Hyran förhandlas som vanligt. I samband med renovering ska byggnaden även energieffektiviseras och för det utgår ett stöd till fastighetsägaren.
Läs mer: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/stod-for-renovering-och-energieffektivisering-i-vissa-bostadsomraden/

Stöd till ny- och ombyggnad av ickestatliga kulturlokaler

Bidragsgivare: Boverkets enhet för Styrmedel och Fastighetsekonomi
Vem kan söka: Huvudman för en kulturlokal som ägs och drivs av någon annan än staten, t.ex. museer, teater- och konsertlokaler och konsthallar. Länsmuseer är prioriterade
Storlek på bidraget: Bidraget kan ges med högst 30 procent av den godkända kostnaden för nybyggnad. För övriga projekt kan bidrag ges med högst 50 procent av den godkända kostnaden.
Övrigt: Åtgärder som kan få stöd är bl.a. energieffektivisering, miljöförbättring och förbättringar i tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Bidrag söks hos Boverket senast den 30 september varje år.
Läs mer: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kulturlokaler---icke-statliga/

Investeringsstöd för solceller

Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Ansökan går via Boverkets E-tjänster eller via anmälningsblankett på Energimyndighetens hemsida.
Vem kan söka: Alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.
Storlek på bidraget: Stödnivån på maximalt 30 procent beräknas utifrån stödberättigade installationskostnader. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kr.
Övrigt: Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem. Installationen ska vara slutförd senast 31 december 2020.
Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/solenergi/solceller/stod-till-solceller/investeringsstod/

Investeringsstöd för energilagring i hemmet

Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Ansökan går via Boverkets E-tjänster eller via anmälningsblankett på Energimyndighetens hemsida.
Vem kan söka: Privatpersoner som vill lagra egenproducerad el i batterilager.
Storlek på bidraget: Högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kr. Bidraget går inte att kombinera med annat offentligt stöd, t.ex. ROT-avdrag.
Övrigt: Energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet. Installationen ska ha påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutförts senast 31 december 2019.
Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/fornybart/stod-och-bidrag-pa-fornybartomradet/

Energikartläggning

Bidragsgivare: Energimyndigheten, men bidraget kan sökas via Sveriges regionala energikontor som kan hjälpa till före, under och efter en energikartläggning.
Vem kan söka: Små och medelstora företag, t.ex. bostadsrättsföreningar med energianvändning på över 300 megawattimmar (MWh) per år
Storlek på bidraget: 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan, dock högst 50 000 kr.
Övrigt: En energikartläggning ger förslag på åtgärder som kan spara energi, t.ex. investering i ny utrustning, nya rutiner etc. Stödet måste sökas innan kartläggningen påbörjas.
Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/komigang/ansok-om-stod-for-energikartlaggning/

Miljöstudier inför en energieffektiv investering

Bidragsgivare: Energimyndigheten, men bidraget kan sökas via Sveriges regionala energikontor som kan ge stöd vid en ansökan.
Vem kan söka: Små och medelstora företag, t.ex. bostadsrättsföreningar.
Storlek på bidraget: Små företag kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden.
Övrigt: Om en energikartläggning visar på möjliga åtgärder som kräver investeringar eller om små och medelstora företag vill jobba mer systematiskt med energifrågan, går det att söka bidraget för att göra studier inför framtida investeringar för lägre energianvändning.
Läs mer: https://www.energimyndigheten.se/nrp/stod-till-studier-infor-energieffektiva-investeringar/

Planeringsbidrag inför EU-projekt

Bidragsgivare: Energimyndigheten.
Vem kan söka: Små och medelstora företag, universitet, högskolor, institut, kommuner och icke vinstdrivande organisationer som är behöriga att ansöka om projekt inom EU-program med inriktning på hållbar energi.
Storlek på bidraget: Varierar beroende på projektansökan.
Övrigt: Arbetet med en projektansökan till ett EU-projekt kan vara tidsödande. För att göra det möjligt för fler svenska aktörer att delta ger Energimyndigheten stöd i form av ett så kallat planeringsbidrag.
Läs mer: http://www.energimyndigheten.se/forskning-och-innovation/forskning/internationella-insatser/eu-program-for-energi/planeringsbidrag/


Installation av laddstation för elbil eller laddhybridbil – privatperson

Bidragsgivare: Naturvårdsverket.
Vem kan söka: Privatpersoner
Storlek på bidraget: Bidraget täcker 50 procent av kostnaderna för laddboxen samt 50 procent av installationskostnaden, t.ex. framdragning av el. Maxbelopp är 10 000 kr per fastighet. Bidraget gäller inte arbetskostnader som fått annat offentligt stöd, t.ex. ROT-avdrag.
Övrigt: Bidraget gäller laddstationer som installeras tidigast 1 januari 2018. Den som söker måste äga eller ha nyttjanderätt till fastigheten där laddstationen installeras.
Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/laddstation-elfordon/

Stöd till laddstationer – Klimatklivet

Bidragsgivare: Naturvårdsverket.
Vem kan söka: Alla typer av organisationer: bostadsrättsföreningar och andra föreningar, företag, kommuner och stiftelser.
Storlek på bidraget: Bidraget täcker högst 50 procent av investeringskostnaden
Övrigt: Det finns två kategorier av laddstationer:
icke-publika på en avskild parkeringsplats,
och publika som är tillgängliga för allmänheten.
Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/Stod-till-laddstationer---Klimatklivet/


Innovationer för hållbara städer – stöd för spetstekniker och nya systemlösningar

Bidragsgivare: Naturvårdsverket.
Vem kan söka: Juridiska personer, t.ex. bostadsrättsföreningar, aktiebolag, ekonomiska föreningar, organisationer, högskolor och universitet.
Storlek på bidraget: Mellan 50 och 100 % beroende på det sökande företagets storlek och typ av projekt.
Övrigt: Stödet kan sökas för projektering, förstudier och planering av hållbar stadsutveckling med fokus på användning av spetstekniker och avancerade systemlösningar. Syftet är att söka användningen av klimat- och miljösmarta systemlösningar i stadsmiljö.
Läs mer: http://www.naturvardsverket.se/stadsinnovationer

LIFE – EU:s ekonomiska verktyg för miljön

Bidragsgivare: Naturvårdsverket.
Vem kan söka: Juridiska personer; organisationer och företag.
Storlek på bidraget: Varierar beroende på projekt. Under 2016 delades totalt ca 2,5 miljarder kr ut.
Övrigt: LIFE är EU: s finansiella instrument för miljö, naturvård och klimatåtgärder. Bidrag delas årligen ut till projekt i medlemsländerna, bl.a. för att energieffektivisera byggnader på ett hållbart sätt.
Läs mer: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/EU-finansiering/LIFE/

Checkar för digitalisering

Bidragsgivare: Tillväxtverket, men bidraget söks hos i den region (länsstyrelse) där företaget har sin verksamhet
Vem kan söka: Företag, exempelvis fastighetsägare, med 2–49 anställda.
Storlek på bidraget: Affärsutvecklingscheckarna är på 50 000–250 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för företagets digitaliseringsprojekt.
Övrigt: Bidraget kan användas för köp av tjänst/projektanställning som ökar företagets digitala mognad och skapa nya värden.
Läs mer: https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2018-02-20-checkar-for-digitalisering.html

Radonsanering

Bidragsgivare: Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.
Vem kan söka: Fastboende husägare
Storlek på bidraget: 50 procent av skälig kostnad för åtgärder, dock högst 25 000 kr.
Övrigt: Radonmätning bör ske 1 oktober – 30 april
Läs mer: https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/radonbidrag/

Bidrag till kulturmiljövård

Bidragsgivare: Kulturmiljövårdsanslaget pekas ut i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev. Ansökan om bidrag sker hos kulturmiljöfunktionerna vid respektive länsstyrelse. Kontakta länsstyrelsen i aktuellt län för mer information om hur man söker bidraget.

Vem kan söka? Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag som ska göra kulturmiljövårdande insatser.

Övrigt: Enligt bidragsförordningen kan bidrag, i mån av tillgång till medel, gå till:

  • vård av värdefulla kulturmiljöer
  • vård av kulturlandskap och fornlämningar
  • tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer
  • framtagandet av kunskapsunderlag som underlag för vårdinsatser eller tillvaratagande av kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen
  • arkeologiska undersökningar vid bostadsbyggande, och
  • arkeologisk undersökning vid mindre arbetsföretag

Länk: https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/kulturmiljovardsanslaget/

Bidrag till husrenovering för gamla hus 

Bidragsgivare: På Riksantikvarieämbetets hemsida raa.se hittar du anvisningar om hur man kan söka bidrag för husrenovering.

Länk: https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/fragor-och-svar/bidrag-och-forskningsmedel/

 

TIPSA OSS OM FLER STÖD & BIDRAG!

Känner du till fler sätt att stötta hållbart byggande och renovering? Tipsa oss då gärna genom att mejla till kontakt@ichb.se så skapar vi här tillsammans en lista för ekonomisk och rådgivande hjälp. 

Text: Madeleine Appelgren