Spara energi och ha koll på ekonomin med Totalmetodiken

Är du lokalfastighetsägaren och tycker det känns svårt att få ihop kalkylen vid energieffektivisering? Du är inte ensam. Men det finns hjälp att få! Nätverket Beloks verktyg Totalmetodiken har hjälpt över trehundra lokalfastighetsägare att spara energi och samtidigt ha koll på ekonomin.
Publicerat: 2018-09-18

Kyrkbacksskolan i Ljusnarsbergs kommun är en av de drygt 300 lokalfastigheter som sedan 2006 använt sig av Totalmetodiken. Det är en metod framtagen av energinätverket Belok för att på ett lönsamt sätt kunna förbättra energiprestandan i befintliga lokalbyggnader. Metoden tar ett helhetsbegrepp om byggnadens energianvändning i syfte att uppnå maximala energibesparingar inom fastighetsägarens lönsamhetskrav.

Rätt paketering ger effekt

Totalmetodiken handlar om att genomföra flera åtgärder i ett åtgärdspaket som i sin helhet uppfyller fastighetsägarens krav på förräntning på investerade medel, uttryckt som kalkylränta.

Genom att arbeta med åtgärdspaket istället för enskilda åtgärder får man med sig de aktiviteter som på egen hand varit olönsamma, men som bidrar till en ökad energieffektivisering. Åtgärdspaketen ger kraftiga energibesparingar och en god ekonomisk lönsamhet.

Helhetssyn i tre etapper

Grundtanken med Totalmetodiken är en helhetssyn på energieffektiviseringsprocessen för att säkerställa att de förväntade besparingarna faktiskt nås. Dessutom krävs att aktörerna har god förståelse och medvetenhet om sin roll och dess ansvarsområde. Det gäller såväl fastighetsägare som konsulter, leverantörer och entreprenörer.

För att säkerställa systematiken i arbetsprocessen har Totalmetodiken strukturerats i tre etapper:

Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. Först genomförs en grundlig energiteknisk besiktning av byggnaden för att fastställa status och identifiera alla tänkbara energiåtgärder. Alla energibesparingar som är möjliga ska alltså identifieras, även de som man i första skedet bedömer som olönsamma.

Energi- och lönsamhetsberäkningar och en analys av insamlad data resulterar i ett åtgärdspaket som ger fastighetsägaren underlag för ett välgrundat beslut.

Etapp 2. Genomförande av åtgärder. Här genomför man åtgärdspaketet i sin helhet. För att säkerställa de beräknade besparingarna är det viktigt att det utförda arbetet håller hög kvalitet. Det är lika viktigt att man i nästa steg, funktionskontrollen, kontrollerar att åtgärderna som genomförts fungerar på rätt sätt.

Etapp 3. Uppföljning. Slutligen följer man upp det verkliga utfallet, dvs den faktiska energianvändningen. Mätningen pågår löpande under minst ett år och utfallet jämförs med underlaget från etapp 1, dvs beräkningarna. Om man inte uppnår det förväntade resultatet utreder man orsaken och åtgärdar eventuella fel och brister.

Belok rekommenderar att man avslutar etappen och projektet med en projektrapport där erfarenheterna för projektet summeras. Det ger organisationen nyttig kunskap som man har stor användning för i nästa energieffektiviseringsprojekt.

Viktiga målgrupper för bra resultat

Tillämpning av Totalmetodiken har flera viktiga målgrupper som alla är avgörande för resultatet av byggnadens energieffektivisering:

 • Beställare och/eller fastighetsägare. Beställaren är oftast fastighetsägaren, men kan i något fall även vara hyresgästen som står för energikostnader och är beredd att investera i energieffektivisering.
 • Förvaltare, som är ansvariga för byggnaden som skall energieffektiviseras kan ha en stor roll vid investeringsbeslut.
 • Konsulter som skall identifiera energisparåtgärder och utforma ett åtgärdspaket enligt Totalmetodiken.
 • Projektörer som skall genomföra detaljprojektering av åtgärdspaketen.
 • Entreprenörer som skall genomföra åtgärdspaketen.
 • Driftpersonal, som är ansvariga för byggnaden och dess tekniska system.

Fördelarna med Totalmetodiken

 • Nå maximal energibesparing på ett lönsamt sätt med hjälp av ett systematiskt angreppssätt för att identifiera det åtgärdspaket som bäst uppfyller dina lönsamhetskrav.
 • Skapa bättre byggnad med ökade intäkter genom att förbättra byggnadens funktion och kvalitet. Du sparar energikostnader, ökar fastighetsvärdet och ökar kundnöjdheten. Totalmetodiken kan med fördel användas i en större ombyggnad.
 • Få ett lättförståeligt ekonomiskt verktyg som speglar den faktiska avkastningen på din investering. Med Totalverktyget är det lätt att hitta det bästa åtgärdspaketet, med hänsyn till förväntade energiprisförändringar och åtgärder med olika livslängd.
 • Säkerställ avkastning på din investering i energieffektivisering genom ett helhetsgrepp som inkluderar en grundlig energibesiktning och uppföljning av genomförandet och av byggnaden i drift. Tydligt beskrivna roller och ansvar säkerställer att förväntade besparingar nås.
 • Se den fulla potentialen med din investering. Ett basfall tas fram för din byggnad för att kunna särskilja mellan kostnader för energieffektivisering och kostnader för underhåll. Med basfallet kan du enkelt se hur ytterligare små investeringar i energieffektivisering kan ge hög avkastning.