Att följa elpriset bättre – Prismodeller och styrteknik

Fältförsök har genomförts för att se i vilken omfattning hushållskunder kan anpassa sin förbrukning efter aktuellt spotpris på el. Det visades att kunderna har både vilja och förmåga att anpassa elanvändningen efter elpriset.

Med större andel vindkraft i elsystemet kommer det oftare uppstå kapacitetsproblem och överskottssituationer. Detta resulterar i mer volatila elpriser, vilket sannolikt kommer att öka intresset att hitta avtalsformer och tekniska lösningar som flyttar förbrukningen från tidpunkter med höga priser till tidpunkter med låga. Syftet med detta projekt är att i fältförsök testa såväl affärsmodeller som teknik som möjliggör en större priskänslighet hos kunderna.

Effektstyrning testades på eluppvärmda hushåll. Hos de direkt styrda kunderna fjärrkontrollerades husets vattenburna uppvärmningssystem, effektuttag drogs ner av nätbolag under perioder med höga priser. Indirekt styrda kunder fick information om spotpriset via en webbtjänst och förväntades anpassa sin förbrukning via manuella åtgärder. Utvärdering genomförs även genom kundenkäter, telefonintervjuer och djupintervjuer.

Resultat

Resultatet visade att de direkt styrda kunderna knappt märkte av att temperaturen gick ner när effekten styrdes ner under perioder med högt pris. Efter det att styrningen upphört försökte systemet inte kompensera för temperaturfallet. Även försöket att lagra värme alstrad under perioder med lågt pris föll väl ut.

 

Indirekt styrda kunder anpassade sin förbrukning efter priserna. Vanligaste åtgärden var att skjuta på användning av disk- och tvättmaskiner. Kunderna var dock inte beredda att gå hur långt som helst för att sänka förbrukningen under perioder med högt pris. Man duschade som vanligt även om priset råkade vara högt.

 

De indirekt styrda kunderna hade en god bild av hur elpriset varierade medan de direkt styrda kunderna inte brydde sig om att ta reda på hur priset varierade. De var inte heller lika intresserade av manuella åtgärder som att undvika att köra disk- eller tvättmaskiner under perioder med högt pris.

Nytta

En ökad priskänslighet på el är en av nycklarna till att få den Nordiska elmarknaden att fungera ännu bättre. Med en större andel elproduktion med liten reglerbarhet kommer det oftare att uppstå både kapacitetsproblem och överskottssituationer i elsystemet. Detta kommer att resultera i mer volatila elpriser, vilket sannolikt kommer att öka intresset från såväl elleverantörer som nätägare och slutkunder att hitta avtalsformer och tekniska lösningar som flyttar förbrukningen från tidpunkter med höga priser till tidpunkter med låga priser.

Fakta

Titel

Att följa elpriset bättre – Prismodeller och styrteknik i fältförsök

Författare

Fritz, Peter; Jörgensen, Erika; Lindskoug, Stefan

Publiceringsår

2009

ISBN

978-91-85649-03-7

Annat rapportnummer

Elforsk rapport 09:70

Deltagande organisationer

Market Design; ELAN-programmet; Göteborg Energis Forskningsstiftelse

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-07-03