Boverkets förslag på lovbefriade åtgärder

Boverket har utrett möjligheterna till att införa undantag från bygglov för förändringar av färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial samt öka storleken på lovbefriade komplementbyggnader.

Boverkets uppdrag att utreda förutsättningar för undantag från bygglovsplikten är nu avslutat. I uppdraget ingick bland annat att se över ett generellt undantag från kravet på bygglov vid ändring av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial för andra byggnader än en-och tvåbostadshus. Möjligheterna att öka storleken på komplementbyggnader ingick också.

Rapporten är framtagen av Boverket och i samråd med en referensgrupp bestående av representanter från tre kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting samt Energimyndigheten. Information har hämtats från en workshop, en enkätundersökning, djupintervjuer och en särskild utredning om rättstillämpning gällande Attefallsåtgärder.

Resultat

Boverket anser att om ett byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial inte påverkar byggnadens eller områdets karaktär kan det undantas från bygglovsplikten. 

För komplementbyggnader föreslås att största lovbefriade byggnadsarea ökas från 25 till 30 kvadratmeter under förutsättning att de rättsliga bristerna i PBL åtgärdas.

Man föreslår också ändringar i anmälningsplikten för vissa lovbefriade åtgärder.

Nytta

Undantag från bygglovsplikten förenklar för småhusägare att till exempel förändra fasad och tak samt integrera solenergianläggningar i byggnaden.

Fakta

Titel

Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan - analys och förslag

Författare

Boverket

Publiceringsår

2018

Förlag

Boverket

ISBN

978-91-7563-557-6

Annat rapportnummer

Boverket rapport 2018:17

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-02