Brukarrelaterad energianvändning - hushållsel och tappvarmvatten

För att förbättra underlaget för referensdata har mätdata från drygt 1000 lägenheter samlats in under sex år. Denna mätdata redogör bl.a. användning av hushållsel och varmvatten med timupplösning.

Lågenergibyggnaders totala energianvändning och specifika energianvändning påverkas i stor utsträckning av brukarrelaterad energianvändning. Uppmätt energianvändning är ofta väsentligt högre än beräknat, till exempel på grund av felaktiga antaganden av brukarrelaterade energiposter.

För att möjliggöra en bra projektering av lågenergibyggnader är det viktigt att branschen har tillgång till bra statistik på brukarelaterad användning, dess karakteristik och koppling till olika faktorer. Inte minst är det viktigt att utreda hur olika brukare påverkar byggnadens totala energianvändning respektive specifika energianvändning som BBR ställer krav på.

Resultat

Genom projektet har data samlats in i drygt sex år för brukarrelaterade energiposter som hushållsel, tappvarmvatten och tappkallvatten. Dessa har beskrivits statistiskt genom medelvärden och spridningsmått samt kopplingar till byggnadsspecifika egenskaper såsom lägenhetsstorlekar och byggår.

Nytta

Dessa resultat är nödvändiga vid omfattande renoveringsprocesser såväl som vid nybyggnadsprocesser. Inte minst introduceras läsaren till behovet av statistisk analys eftersom variationen är stor för dessa parametrar.

Fakta

Titel

BRUKARRELATERAD ENERGIANVÄNDNING - Mätning och analys av hushållsel och tappvarmvatten

Författare

Bagge Hans, Johansson Dennis, Lindstrii Lotti

Publiceringsår

2015

Kontaktuppgifter författare

hans.bagge@byggtek.lth.se

Rapportör

Dennis Johansson

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@lth.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-04-17