Ett hållbart hem?

Vad är ett hållbart hem, finns det? Vi måste förändra hur vi bor, men också hur vi ser på hemmet, som en del av omställningen till ett mer socialt rättvist samhälle med en radikalt minskad miljöpåverkan.

Energi- och materialintensiteten i byggnader utgör en avsevärd del av den miljöpåverkan vårt moderna samhälle står för. Det senaste decenniet har vi sett en snabb utveckling av ”grönt” bostadsbyggande i Sverige såväl som globalt. Hur vi ser på hemmet och framförallt normer kring boyta och materiell standard har dock en stor påverkan inte bara på resursanvändningen i våra bostadshus, men också på aspekter av social rättvisa.

Avhandlingens studier har kollat på hur begreppet hållbarhet tolkas och hur förståelser av hem uttrycks bland byggherrar, arkitekter och boende. Detta har undersökt genom framförallt kvalitativa metoder, genom intervjuer, dokumentanalyser och en enkätstudie.

Resultat

Forskningsresultaten belyser komplexiteten i att gå mot en mer hållbar bostadsutveckling. Bostadsbranschen är begränsad i vad den kan och vill göra inom nuvarande marknads-drivna utveckling, där fokus ligger på tekniska lösningar och konventionella bostadskoncept. Samtidigt finns ett intresse bland boende att bo på mindre resursintensiva sätt – att bo mindre, enklare och att dela på ytor och resurser.

För att gå bortom glappet mellan vad som byggs och hur vi kan tänka oss en mer hållbar framtid, föreslås att vi bör se hemmet som en nod för vardagslivet och som en utgångspunkt, snarare än ett ”objekt” där olika lösningar kan appliceras. Avhandlingen problematiserar hur vi pratar om hållbarhet i bostadsutvecklingen och pekar på att vi måste tänka om kring hur vi ser på hemmet, som en del av visioner för ett hållbart samhälle.

Nytta

Med ett fokus på attraktiva, ”gröna” urbana projekt förlitar sig ofta ”hållbart bostadsbyggande” på ny effektiv teknik, snarare än ifrågasätter hur vi bor och konsumerar i relation till hemmet. Ett ökat antal studier pekar emellertid på att tekniska lösningar inte är tillräckligt för att lyckas med en absolut minskning av vårt behov av resurser. Det behövs mer djupgående förändringar och en byggd miljö som möjliggör mer hållbara sätt att leva på.

Fakta

Titel

A sustainable home? Reconceptualizing home in a low-impact society

Författare

Hagbert, Pernilla

Publiceringsår

2016

ISBN

978-91-7597-423-1

Annat rapportnummer

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola Ny serie Nr 4104 ISSN 0346-718X

Kontaktuppgifter författare

pernilla@hagberth.se

Deltagande organisationer

Chalmers Tekniska Högskola

Rapportör

Hagbert, Pernilla

Kontaktuppgifter rapportör

pernilla@hagberth.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-12-13