Förutsättningar för renovering av flerfamiljshus uppförda innan 1945

Tidigare renoveringar kartläggs och renoveringsbehovet beskrivs för flerfamiljshus i Göteborg uppförda före 1945. Underlag för riktlinjer för nya åtgärder redovisas.

Projektet utgår från ett helhetsperspektiv där energianvändning, byggteknisk status, kulturvärden, arkitektur, funktion, bruk, förvaltning och materialflöden tas i beaktan. Möjligheter att bevara eller om möjligt återskapa kulturvärden när bestånd renoveras en andra gång utreds.

Utifrån en bredare beståndsanalys väljs ett antal fallstudier av en viss typologi eller ålder ut för djupare undersökningar. Projektet är tvärvetenskapligt med kompetenser inom byggnadsteknologi, arkitektur och byggnadskultur.

Resultat

Artikeln bidrar med kunskap kring analyser på bestånds- och byggnadsnivå av flerfamiljshus med mål om att utveckla hållbara strategier för bedömning av kommande renoverings- och underhållsinsatser. Projektet kommer att analysera potentialen för energieffektivisering i förhållande till andra tekniska liksom sociala och ekonomiska mål för en hållbar utveckling av flerfamiljshus samt möjligheten att bevara eller återskapa kulturvärden när byggnaderna renoveras igen. Underlag till riktlinjer för fastighetsägare och deras konsulter tas fram med fokus påhelhetsperspektiv och långtidseffekter av renoveringsåtgärder.

Nytta

Resultat kan användas för att underlätta för fastighetsägare men även myndigheter att planera för en långsiktigt hållbar utveckling av äldre flerfamiljshus samtidigt som ursprungliga kulturvärden bevaras eller återskapas.

Fakta

Titel

Pending for renovations: Understanding the conditions of the multi-family housing stock from before 1945

Författare

Johansson Pär, Femenias Paula, Thuvander Liane, Wahlgren Paula

Publiceringsår

2016

Tidskriftstitel

Energy Proceedia

Tidsskriftsnummer

96 (170-179)

Rapportör

Johansson Dennis

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@hvac.lth.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-07-04