Godkända tätskiktssystem läcker!

Funktionsprovning av tätskiktssystem under 2019 visar att resultaten är sämre än tidigare. Läckage är vanligast vid rörgenomföringar, där rörmanschetterna i flera fall gått sönder under provningen.
Foto: Mostphotos

Vattenskador är den vanligaste typen av skador i bostäder som både är ekonomiskt kostsamma att åtgärda och resurskrävande ur miljösynpunkt. Tätskikt i våtrum är en viktig skadeorsak. Mot bakgrund av detta har RISE återkommande genomfört provningar av befintliga tätskiktssystem 2010, 2014, 2016 och nu senast 2018/2019.

Syftet är dels att visa på system med god prognos att vara vattenskadesäkrande genom att uppfylla kravet på vattentäthet och dels att förmå tillverkarna att utveckla mer robusta och hållbara system för framtiden.

Studien har genomförts som en funktionsprovning med vattenbelastning, analys av ånggenomgångsmotstånd och en kemisk analys för att ge en indikation om tätskiktens långtidsegenskaper.

Resultat

Sex av nitton provade system klarade funktionsprovningen utan läckage, vilket är en försämring jämfört med resultatet i 2016 års undersökning men bättre än 2014. Andelen läckage vid avloppsrör har ökat och vid ett flertal tillfällen har det noterats att rörmanschetterna varit av undermålig kvalitet. Inget system gav så stora läckage att man kan tala om en totalskada.

De flesta foliesystemen har högt eller mycket högt vattenånggenomgångsmotstånd men mätningen visar att 10 av 14 folier har lägre vattenånggenomgångsmotstånd än vid förra undersökningen. Trenden verkar också vara att göra tunnare folier, vilket är oroande då det kan medföra att ånggenomgångsmotståndet minskar.

Resultatet tyder på att de flesta materialen är mer stabiliserande för långtidsanvändning än tidigare.

Nytta

Genom att välja tätskiktssystem som visar goda resultat vid provning kan vattenskador undvikas. Studien kan också bidra till att tillverkarna ytterligare förbättrar systemen så att de blir mer robusta, hållbara och mindre känsliga för mänskliga fel vid installation.

Fakta

Titel

Funktionsprovning av tätskiktssystem för våtutrymmen 2019

Författare

Antonsson, Ulf; Nordling, Bengt; Demker, Ingvar; Sjökvist, Mia

Publiceringsår

2019

ISBN

978-91-88907-35-6

Annat rapportnummer

RISE Rapport 2018:81

Kontaktuppgifter författare

ulf.antonsson@ri.se

Deltagande organisationer

RISE Research Institutes of Sweden, finansierat av Länsförsäkringars Forskningsfond och Byggkeramikrådet

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-11-04