Inomhusluftkvalitet i det svenska bostadsbeståndet

I denna studie undersöktes inomhusluftkvaliteten för det svenska bostadsbeståndet och dess beroende av byggnadsegenskaper.

Till skillnad från luftkvaliteten utomhus, finns det inte rättsligt bindande gränser för kvaliteten av inomhusluft. Flyktiga organiska föreningar, VOC:s, inomhus sänds huvudsakligen ut ifrån byggmaterial, möbler och hushålls- och vårdprodukter. Dessa föreningar kan verka irriterande, och dess inomhuskoncentrationer är därför en indikator på inomhusluftkvaliteten. I en tidigare svensk studie, Betsi (Byggnaders energianvändning, tekniska status och inomhusmiljö) gjordes mätningar av en stor mängd småhus och lägenheter i svenska flerbostadshus avseende inomhusluftkvalitet. Syftet med denna studie var dels att rapportera koncentrationerna av inomhusluftföroreningar i enfamiljshus och lägenheter, dels att jämföra resultaten från Betsi-studien med liknande mätningar i vetenskaplig litteratur, och slutligen att söka efter korrelationer mellan de observerade byggnadsegenskaperna och de mätta parametrarna för luftkvalitet. För att undersöka sambanden användes statistiska metoder i mjukvaran STATA.

Resultat

Luftomsättningens medianvärde var lägre i småhus jämfört med lägenheter, 0,33 h-1 jämfört med 0,47 h-1. Det uppmätta medianvärdet för kvävedioxidens koncentration var högre för lägenheter jämfört med småhus,10 μg/m³ respektive 6,0 μg/m³. Koncentrationen av formaldehyd var dock lägre för lägenheter, 13 μg/m³, jämfört med småhus, 22 μg/m³. Även koncentrationen för TVOC var lägre i lägenheter jämfört med småhus, 143 μg/m³ jämfört med 236 μg/m³. Koncentrationerna för kvävedioxid, formaldehyd och TVOC samt medianvärdena för luftomsättning liknade de värden som uppmätts i andra skandinaviska studier. Skillnaderna mellan dessa koncentrationer, samt medianvärdet för luftomsättning för småhus jämfört med lägenheter var alla statistiskt signifikanta. TVOC-koncentrationer inomhus beror på byggnadens ålder, placering, byggnadstyp och ventilationssystem.

Nytta

Denna studie bidrar till ökade kunskaper om vanliga gasformiga luftföroreningar i svenska bostäder, och vilka samband som finns mellan dessa luftföroreningar och byggnadsegenskaperna för bostäderna. Lärdomar från denna studie ökar förutsättningarna för ett byggande som främjar en hälsosam inomhusluftkvalitet under svenska förhållanden.

Fakta

Titel

Indoor air quality in the Swedish housing stock and its dependence on building characteristics

Författare

Langer, Sarka; Bekö, Gabriel

Publiceringsår

2013

Tidskriftstitel

Building and Environment

Tidsskriftsnummer

69

Kontaktuppgifter

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, P.O. Box 53021, SE-400 14 Göteborg, Sweden

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, DTU

Rapportör

Filip Sandkvist

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2018-06-26