Kan klimatskal med yttre lufttäthet göras fuktsäkra?

Yttre lufttäthet i klimatskal används inte i Sverige i större utsträckning, men energieffektiviteten i byggnader kan ökas genom detta. Dock finns en del att ta hänsyn till för att bygga fuktsäkert.
Foto: Ulrike Leone, Pixabay

I Sverige har vi tydligt fokus på att bygga energieffektiva byggnader, och lufttäthet är en viktig parameter för att uppnå detta. Idag fokuserar vi framför allt på den inre lufttätheten, men erfarenheter från Norge och Nordamerika visar att yttre lufttäthet ytterligare kan öka energiprestandan i våra byggnader.

 När ett nytt skikt ska byggas på en befintlig byggnad är det viktigt att göra en fuktsäkerhetsprojektering, och detta är särskilt viktigt om det nya skiktet är lufttätt eftersom det under vissa förutsättningar kan vara direkt olämpligt.

Resultat

Den yttre lufttätheten kan bidra till att anblåsning och genomblåsning av isolerskiktet undviks, vilket ökar sannolikheten för att isolerskiktets funktion blir som projekterat.

Det finns några saker som är viktiga att ta hänsyn till:

  • Det yttre lufttätande skiktet måste vara diffusionsöppet
  • Eventuella tryckfall över lufttätt vindskydd, framför allt om konstruktionen under byggnation eller delar av driftskedet också fungerar som enstegstätat regnskydd
  • Vid risk för inbyggd fukt eller vid renovering av klimatskal som är fuktiga ökar risken för fuktrelaterad problematik

Inläckande fukt utifrån utgör alltid en stor fuktrisk. Ett lufttätt vindskydd kan medföra en ökad diffusionstäthet vilket ytterligare försvårar uttorkning

Nytta

Åtgärderna som beskrivs kan användas för att öka energieffektiviteten hos en byggnad, men man ska vara medveten om och ta hänsyn till det förändrade fukttillståndet hos klimatskalet.

Fakta

Titel

Klimatskalets yttre lufttäthet – energieffektivitet och fuktsäkerhet

Författare

Sikander, Eva; Capener, Carl-Magnus; Esad, Alan

Publiceringsår

2015

ISBN

978-91-88349-06-4

Annat rapportnummer

SP Rapport 2015:87

Kontaktuppgifter författare

eva.sikander@ri.se, carl-magnus.capener@ri.se

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-11-01