Kunskapssyntes - hållbar byggnadsdrift i kontorsbyggnader

Här ges kunskapsöversikt kring frågor rörande inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader i Sverige. Dessutom identifieras befintliga utmaningar, kunskaps-, forsknings- och samverkansbehov.

Avsikten med kunskapssyntesen är att bidra till en systemorienterad och livscykelbaserad förståelse kring frågor rörande inneklimat och energiprestanda i svenska kontorsbyggnader och fokuserar i denna första ansats på följande aspekter:

  • Effektiv byggnadsdrift (kvalitetssäkring av mätdata, driftanalys/-optimering, driftsäkerhet, automatisering)
  • Effektiv belysning (påverkan på inneklimat och energieffektivitet)
  • Brukarrelaterade aspekter (upplevt kontra uppmätt inneklimat, nöjdhet, produktivitet, mm)
  • Hållbar renovering; Den största potentialen att uppnå energi- och effektbesparingar (effektstyrning) finns idag i den befintliga byggda miljön.

Resultat

Studien påvisade stor enighet bland branschaktörerna (akademi, näringsliv, bransch-organisationer och offentliga aktörer) i uppfattningen att det inom byggsektorns alla led råder ett betydande kunskapsbehov kring driftrelaterade frågor.

Studien utgör ett viktigt steg i arbetet med etableringen av en långsiktig, nationell och tvärvetenskaplig samverkans- och innovationsplattform för brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på energiprestanda och inneklimat i byggnader, Centrum för Inneklimat och energiprestanda i byggnader (CIEB - arbetsnamn).

Nytta

Kunskapssyntesen identifierar befintliga utmaningar, kunskaps-, forsknings- och samverkansbehov som högskolorna tillsammans med branschen behöver arbeta med för att framtidens nära-nollenergibyggnader ska kunna bli så bra som önskas.

Fakta

Titel

Brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift med fokus på inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader - en kunskapssyntes

Författare

Martinac, Ivo; Kempe, Per; Wallbaum, Holger; Jin, Quan; Johansson, Dennis; Laike, Torbjörn; Muld, Andres

Annat rapportnummer

SBUF13293, Energimyndigheten projekt 42639-1

Kontaktuppgifter författare

Martinac, Ivo ivo.martinac@byv.kth.se

Deltagande organisationer

KTH, Chalmers, LTH, PE

Rapportör

Kempe, Per

Kontaktuppgifter rapportör

per.kempe@pe.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-07-05