Laddning av elfordon via belysningsnät

Inom projektet har installation och utvärdering av infrastruktur för laddning av elfordon genom befintliga gatubelysningsnät genomförts. Resultatet har visat att såväl styrsystem som teknik fungerat väl.

Behovet av att kunna ladda elfordon i offentlig miljö kan förväntas öka de närmaste åren i takt med att elfordon blir allt vanligare, både genom bilar och genom introduktionen av lätta 

elfordon. Belysningsnäten erbjuder en intressant möjlighet i samband med energieffektivisering och uppgraderingar av belysningen att tillhandahålla el för laddning med stora synergier jämfört med en separat utbyggnad av infrastruktur för laddplatser. Syftet med projektet har varit att dra erfarenheter av att kombinera laddning av eldrivna fordon med infrastruktur för gatubelysning, både när det gäller styrsystem och utformning av laddplatser. Inom projektet har utveckling av styrsystem, installation och utvärdering av två slingor med totalt 49 st lyktstolpar ingått varav fyra har utrustats med ladduttag för elfordon. Belysningsstolparna är kopplade till ett webbgränssnitt där man kan se status samt styra belysningen. 

Resultat

I utvärderingen har systemets bandbredd loggats över tid, det har visat sig att den påverkas av en rad olika faktorer. Inte helt oväntat påverkas bandbredden av avståndet, d.v.s. kabellängden på så sätt att den minskar vid längre kabel. Det har dock även visat sig att bandbredden påverkas av kablarnas kvalitet, antal anslutningspunkter samt vilka typer av laster som är anslutna, och om dessa är i drift eller inte. I den tekniska utvärderingen har även signalkvalitet följts upp kontinuerligt under ca en månad. Vidare har funktion för jordströmsmätning kontrollerats samt ett räckviddstest utförts i båda slingorna för att undersöka räckvidd och prestanda för datakommunikation. En användarutvärdering visade åsikten att om laddning skulle ske genom belysningsnätet skulle det vara placerad på ett ställe där man kunde göra något medan man väntade 

Nytta

Det är viktigt att fortsatt undersöka hur effekt för laddning kan tas ut beroende på belysningsslingornas kapacitet och utsträckning. Man behöver ta hänsyn till ladduttagens placeringar både beroende på var det kan finnas behov och elektriska begränsningar. När det gäller det senare behöver man undersöka olika möjligheter att begränsa uttaget med hjälp av de lösningar/standarder som utvecklas för laddning av elfordon samt bedöma nyttan av att förstärka näten på punkter som är begränsande. 

Fakta

Titel

Laddning av elfordon via belysningsnät

Författare

Kristoffersson, Jan., Nilsson, Karin & Johansson, Nils

Publiceringsår

2014

Annat rapportnummer

2014_250_1

Kontaktuppgifter författare

jan.kristoffersson@sust.se

Deltagande organisationer

Sustainable Innovation, Binar Elektronik, Vattenfall Elanläggningar, Länsstyrelsen i Örebro län samt Askersunds kommun.

Rapportör

Jan Kristoffersson

Kontaktuppgifter rapportör

jan.kristoffersson@sust.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-01-11