Så främjas hållbara material i framtiden

I uppdrag från regeringen har boverket rett ut hur miljövänligare material görs mer attraktiva, i syfte att nå Sveriges miljömål för år 2045. Resultatet blev ett förslag på nya samt skärpta styrmedel.

Med målet att inte ha något nettoutsläpp av växthusgaser till år 2045 vill riksdagen att Sverige ska vara ledande i förverkligandet av Parisavtalet. År 2015 stod bygg- och fastighetssektorn för 18 % av landets utsläpp. Av de utsläppen var 55 % från uppvärmning av byggnader, 26 % från byggverksamhet och 19% från övrig fastighetsförvaltning (renovering och ombyggnad).

Boverkets uppdrag har varit att utreda vilka förutsättningar som finns för att styra mot ett mer hållbart byggande och vilka åtgärder som behöver göras, samt ta fram en metod för klimatredovisning. För att uppnå detta har de analyserat när utsläpp uppstår i en byggnads livscykel, vilka hinder och styrmedel som finns för klimatvänligt byggande och vilka marknadsmisslyckanden som förekommer och hur de kan överbryggas med styrmedel.

Resultat

Styrmedlen gällande klimatpåverkan som rör byggsektorn är koldioxidskatt och EU:s utsläppsrätter, men effekten hindras av kunskapsbrist om utsläppberäkningar och livscykelanalys, samt brist på affärsnytta.

Boverket föreslår följande styrmedel:

Klimatdeklaration: i kombination med vägledning ökar medvetenheten om en byggnads miljöpåverkan.

Uppmana myndigheter att gå före: efterfrågan på tillförlitliga data ökar och uppmanar andra att ta efter.

Kriterier för offentlig upphandling: förslaget är att Upphandlingsmyndigheten tillsammans med Boverket tar fram kriterier för livscykelanalyser vid offentlig upphandling.

De slutsatser som gjorts är att det krävs en samlad insats från alla aktörer inom sektorn, befintliga styrmedel behöver skärpas och kompletteras och nya kraftfullare styrmedel behöver utredas.

Nytta

Det resultat som Boverket tagit fram kan komma att beröra hela bygg- och fastighetssektorn i och med de föreslagna styrmedlen. Rapporten beskriver dels vilka dessa styrmedlen är, dels hur Boverket kommit fram till dem.

Fakta

Titel

Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan

Författare

Boverket

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-7563-533-0

Annat rapportnummer

2018:5

Kontaktuppgifter författare

Boverket

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Englund, Linnea

Kontaktuppgifter rapportör

linnea.englund@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-12-02