Solcellssystem i svenska byggnader - Förutsättningar relaterade till lönsamhet och montage

Hur är byggnadsapplicerade och byggnadsintegrerade solcellssystem i Sverige monterade och hur ser lönsamheten ut för solceller i Sverige? Två undersökningar presenteras i en licentiatavhandling. Resultaten visar på generell utveckling mot mer rationella montage och ökad lönsamhet.

Installationer av solel ökade drastiskt i Sverige fram till 2016 och den absoluta majoriteten installerades i byggnader anslutna till elnätet.

För en fortsatt positiv utveckling krävs bland annat estetiskt tilltalande och tillförlitliga installationer samt lämpligt utformade politiska stödsystem.Syftet med studien var att bidra till en sådan utveckling genom att dels analysera hur solceller rent fysiskt installeras på byggnader, dels genom att undersöka förhållanden kring installationerna som styr deras ekonomi. Exempelvis tillgängliga takareor och orienteringar i förhållande till byggnadernas elanvändning och storlek på huvudsäkring.

Resultat

Av drygt 400 studerade installationer med mer än 10 kW toppeffekt var majoriteten placerade på branta tak, en fjärdedel på låglutande och en mindre del på fasad. Av anläggningarna på branta tak var drygt 90 % monterade parallellt med taket. Vanligast bland anläggningarna på låglutande tak var moduler uppvinklade på infästa stativ och därefter horisontella system.

Resultaten visar på en generell utveckling mot enklare och mer rationella montage och en ökning av andelen ballastsystem. Av drygt 100 studerade fastigheter konstaterades att 56% av installationerna skulle vara lönsamma om de i ett scenario med skattereduktion i samtliga installationer dimensionerades för att nå högsta netto nuvärde utan hänsyn till takens egentliga storlekar eller orientering. Med hänsyn tagen till storlek och orientering blev flertalet installationer i flerbostadshus olönsamma medan flertalet i andra typer av byggnader förblev lönsamma. 

Nytta

Studiens första del kan bidra med erfarenheter till utbildning och certifiering av solelinstallatörer. Studiens andra del kan bidra till ökad förståelse hos fastighetsägare och konsulter av hur ekonomin i en solelanläggning påverkas av olika förutsättningar såsom storlek på huvudsäkring, byggnadens elanvändning, tillgång till lämpliga takytor och sist men inte minst möjligheterna att utnyttja investeringsstöd, skatteavdrag etc.

Fakta

Titel

Solcellssystem i svenska byggnader - Förutsättningar relaterade till lönsamhet och montage

Författare

Haegermark, Maria

Publiceringsår

2016

Annat rapportnummer

ISSN 1652-9146 LIC 2016:03

Kontaktuppgifter författare

Haegermark, Maria Chalmers tekniska högskola Institutionen för bygg- och miljöteknik, Avdelningen för installationsteknik 412 96 Göteborg

Deltagande organisationer

Chalmers, Göteborg energi

Rapportör

Kovács, Peter

Kontaktuppgifter rapportör

RISE Box 857 S-50115 Borås

Byggårsintervall start

2016

Byggårsintervall stopp

2016
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-04-10