Undantag på krav för bygglov för altaner och solenergianläggningar

För att underlätta för fastighetsägare att sätta upp solenergianläggningar (solcellspaneler och solfångare) och altaner har Boverket utrett möjligheterna till ytterligare undantag från bygglovskraven.

Boverket har fått i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som finns för att göra undantag i kraven för bygglovsplikt för bland annat montering av solcellspaneler och solfångare på byggnader och altanbyggen. Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp på Boverket och i referensgruppen har deltagare från tre kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting och Energimyndigheten ingått.

Resultat

Boverket föreslår att solceller och solfångare som monteras utanpå fasad eller tak och som följer byggnadens form undantas från bygglovskrav. Integrerade solceller ingår inte i denna rapport utan i Boverkets rapport 2018:17 ”Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan”.

För altaner föreslås att undantaget samordnas med nuvarande undantag för skärmtak, mur och plank vid skyddad uteplats för altaner vid en- och tvåbostadshus. För att underlätta tillämpningen av undantaget föreslås också en definition av begreppet ”altan”.

Nytta

De föreslagna undantagen underlättar för småhusägare och fastighetsägare att installera solcellspaneler och solfångare samt altanbyggen.

Fakta

Titel

Altaner, solcellspaneler och solfångare i PBL

Författare

Boverket

Publiceringsår

2017

Förlag

Boverket

ISBN

978-91-7563-501-9

Annat rapportnummer

Boverket rapport 2017:26

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-02