Vidareutveckling av metoder för idrifttagning och driftuppföljning

Erfarenheter från om- och nybyggnader av flerbostadshus visar ofta att de inte uppfyller förväntad energiprestanda. Främst påträffas brister inom värme- och ventilationssystemen.

En förstudie har gjorts för att kartlägga vanliga fel och brister samt varför de uppstår. Studien fokuserar både på rent tekniska fel, varför och när i processen de uppstår samt vad man kan göra för att minska risken för de tekniska felen.

Förstudien är uppdelad i fem delar; litteraturstudie, intervjuer, mätning och verifiering, energi- och driftuppföljning samt en teoretisk analys av VÅV för FTX och FVP.

Orsaker till vanliga fel och brister har kartlagts genom: 

  • Litteraturstudie från om- och nybyggnadsprojekt som utvärderats genom BeBo (Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus) samt andra erfarenheter från relevanta BeBo-projekt.
  • Intressanta rapporter från forskningsorganisationer som BFR och SBUF.
  • Intervjuer med BeBo-medlemmars projektorganisationer och förvaltare.

Resultat

Studien fokuserar både på rent tekniska fel, varför och när i processen de uppstår samt vad man kan göra för att minska risken för de tekniska felen. Felen kan bero på undermåliga upphandlingsunderlag, projekteringsfel, utförandefel, undermålig idrifttagning, samt dålig möjlighet att följa upp funktionen hos delsystemen.

Projektens funktions- och energiprestandakrav skall följas upp och i tidigt skede skall det beskrivas hur uppföljningen skall genomföras, så att mätare och givare projekteras in på rätt ställe. I slutet av projekteringen verifieras att mätare och givare är korrekt inritade. Vid idrifttagningen verifieras mätarna och givarnas funktion samt besiktningsmannen kan använda mätdata från mätarna och givarna för att verifiera funktionskrav vid slutbesiktningen.

Nytta

Studien visar att beställare bör verifiera att de har fått den funktion och energiprestanda som avtalats på sin byggnad och dess installationssystem.

Rapporten innehåller information om vad som är viktigt att tänka på för att få möjlighet att följa upp och verifiera byggnaden och dess installationssystems funktioner samt energiprestanda.

Fakta

Titel

Vidareutveckling av metoder för idrifttagning och driftuppföljning av installationssystem i flerbostadshus

Författare

Kempe, Per

Publiceringsår

2014

Kontaktuppgifter författare

per.kempe@pe.se, 0700926021

Deltagande organisationer

Projektengagemang AB, BeBo, WSP, Stockholmshem, Uppsalahem, Örebrobostäder, Gavlegårdarna, Landskronahem, K-fast, Pitebo, Kopparstaden

Rapportör

Kempe, Per

Kontaktuppgifter rapportör

per.kempe@pe.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-07-05