Vad är en energideklaration?

Vad är en energideklaration?

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Den genomförs av en certifierad energiexpert och är giltig i tio år. Genom att göra en energideklaration får du en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan du spara pengar och göra en insats för miljön.

Energideklarationen är också till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.

När energiexperten är klar med deklarationen så kan du få olika exempel på åtgärder för att bli mer energismart, det kan till exempel vara att byta fönster och kanske tilläggsisolera, byta till energieffektiv belysning eller driftoptimera, det vill säga ställa in de värme- och ventilationssystem som du har i ditt hus. Du får fler förslag och svar på frågor längre ner i den här guiden.

 
Då krävs energideklaration

Då krävs energideklaration

Följande byggnader är skyldiga att ha en energideklaration:

 • Byggnader med en golvarea över 250 m² och som ofta besöks av allmänheten
 • Byggnader som upplåts med nyttjanderätt. Exempel på nyttjanderätter är bostäder och lokaler med hyresrätt, bostadsrätt, arrende och lån av fast egendom.
 • Byggnader som är nyuppförda eller som ska säljas, hit räknas småhus såväl som stora fastigheter.

Energideklarationen görs av en certifierad energiexpert och är giltig i tio år. Energiexperten lägger in uppgifterna i energideklarationen direkt i Boverkets register för energideklarationer. När energiexperten lagt in alla uppgifter och energideklarationen är klar, blir den allmän handling och kan hämtas från Boverkets register för energideklarationer, www.boverket.se/energideklarationer.

 
Nyttan med energideklarationen

Nyttan med energideklarationen

När du ser svart på vitt vad ditt hus drar så är det enklare att fatta beslut om hur du ska gå vidare. Energideklarationen ger dig en god överblick över byggnadens totala  energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvaliteten på inomhusmiljön.

En byggnads energianvändning är oftast en stor driftskostnadsdel. Du hittar mer bra läsning om hur du optimerar systemen i vår Guide Driftoptimering, som du hittar under Relaterat material efter den här guiden. Genom att använda mindre energi kan du spara pengar och göra en insats för miljön.

Se också till att komma överens med energiexperten du anlitar att hen ska ge åtgärdsförslag, så kan på riktigt använda dig av och maxa resultatet av din energdeklaration. 

 
Vad innehåller energideklarationen?

Vad innehåller energideklarationen?

Energideklarationen innehåller bland annat dessa uppgifter:

 • vilken energiklass byggnaden har (klass A-G)
 • energiprestanda, som från och med 1 januari 2019 anges som byggnadens primärenergital
 • det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag angivet som byggnadens primärenergital
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • vilken typ av energitillförsel/värmesystem byggnaden har
 • den uppvärmda arean, kallad Atemp (uppvärmd till mer än 10 C)
 • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
 • om ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
 • åtgärdsförslag, för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana
 
Bli en bra beställare

Bli en bra beställare

Att kunna ta fram underlag till energideklarationen är viktigt. Se därför till att installera hjälpmedel som kan underlätta för dig att ta fram dessa data - det kan till exempel vara separata givare för fastighetsel, uppvärmning och varmvatten. 

När det sedan är dags att anlita en certifierad energiexpert, ta in referenser och anbud från flera leverantörer av denna tjänst och jämför mellan dem. Fråga om vad som ingår i tjänsten och be företaget beskriva hur undersökningen går till. Byggahus.se genomförde 2019 en studie över vad en energideklaration kan kosta för ett småhus på upp till 250 m2 golvyta. Priset varierade från knappt 2 000 kr till 5 000 kr. 

Ett register över certifierade energiexperter finns på https://www.boverket.se/sv/energideklaration/hitta-energiexpert/.

 
Att göra en energideklaration

Att göra en energideklaration

Insamling - Platsbesiktning - Sammanställning och åtgärdsförslag. Det är energideklarationens trestegsraket. Första steget handlar om din egen insamling av data, andra steget består av energiexpertens platsbesiktning och sista steget är sammanställning och beräkning av åtgärdsförslag. Steg 2 och 3 måste genomföras av certifierad besiktningsman.

1. Insamling

För att underlätta för energiexperten att utföra deklarationen behöver följande uppgifter finnas om fastigheten:

 • Ritningar över fasader och plan
 • Värmeförbrukning under en 12 månaders period (gärna längre tid)
 • Elförbrukning för fastighetsel under en 12 månaders period (gärna längre tid)
 • OVK-protokoll från senaste besiktningen om byggnaden faller under obligatorisk ventilationskontroll. 
 • Radonprotokoll om man har utfört en mätning

2. Platsbesiktning 

Vid själva platsbesiktningen behöver energiexperten komma åt följande platser:

 • Vind
 • Källare/krypgrund
 • Värmecentral
 • Elcentral
 • Fläktrum
 • Tvättstuga
 • 1-2 representativa vistelseområden, kan till exempel vara två lägenheter.

3. Sammanställning och åtgärdsförslag

I energideklarationen anges en energiklass för byggnaden från A till G, där A är högsta klassen. Klassningen baseras på byggnadens energiprestanda jämfört med tillåten energiprestanda för en ny byggnad. Energiklassen för en byggnad som uppfyller kraven för en ny byggnad är klass C. (EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden)

Boverkets statistik över genomförda deklarationer visar att flest byggnader ligger i klass E. 

Till vänster: Sammanfattning av energideklarationen. Den bör finnas uppsatt i trapphuset. Ju bättre klass ditt hus tillhör desto synligare borde du placera den - var stolt! Är du villaägare sätter du den förstås i hallen! Till höger: Fördelningen av energiklasser utifrån byggnadskategori. Bilder: Boverket

Energiexperten kan ofta också ge förslag på vilka åtgärder du behöver göra för att uppnå en högre och bättre energiklass i din fastighet. Läs mer om åtgärdsförslag i kapitlet Förslag som maxar energideklarationen.

 
Förslag som maxar energideklarationen

Förslag som maxar energideklarationen

Energideklarationen är ett bra sätt att få en överblick över energianvändningen och få tips på hur energianvändningen kan minskas.

Exempel på åtgärdsförslag kan vara:

 • Tilläggsisolering och/eller byte av fönster
 • Tilläggsisolering av rör och kulvertar
 • Byte till energieffektiv belysning
 • Driftoptimering gällande belysning, ventilation och värme/kyla
 • Byte till mer energieffektiva installationer
 • Installation av solceller

Till varje åtgärdsförslag följer en enkel beräkning som visar hur mycket energi som är möjligt att spara för den specifika byggnaden.

Som en fortsättning på energideklarationen kan man be energiexperten hjälpa till att ta in offerter på föreslagna åtgärder. Efter en eller flera genomförda åtgärdsförslag och efter en relevant drifttid kan man med fördel göra en ny energideklaration innan det gått ytterligare tio år, för att säkerställa att åtgärderna gjort nytta.

 
Fördjupning och länkar

Fördjupning och länkar

Översikt: https://www.boverket.se/sv/energideklaration/ 

Söka efter befintliga energideklarationer: https://www.boverket.se/sv/energideklaration/sok-energideklaration/

Register över certifierade energiexperter: https://www.boverket.se/sv/energideklaration/hitta-energiexpert/.

Statistik: https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/bakgrund/statistik-om-energideklaration/

Manual för goda energideklarationer: https://energiradgivarna.com/uploaded/pdfarkiv/manual_energideklarationer_21nov.pdf

Kostnadsundersökning av Byggahus.se: https://www.byggahus.se/vad-kostar-en-energideklaration