Introduktion laddbox

Introduktion laddbox

Den största bidragande orsaken till koldioxidutsläpp i Sverige och i övriga världen är i dag förbränning av fossila bränslen såsom kol, oljeprodukter och gas. En faktor för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn kan vara att ersätta bilen med förbränningsmotor till en eldriven och laddbar bil.

En ren elbil eller en laddhybrid som körs på el kan även minska de lokala utsläppen av luftföroreningar eftersom de inte avger sotpartiklar, flyktiga organiska luftföroreningar, kolväten, kolmonoxid, ozon, bly och olika kväveoxider. Detta resulterar i en bättre luft i närområdet, ju fler som övergår till en elbil desto mindre smutsar bilarna ner i närområdet. Väljer elbilsägaren dessutom ett elavtal med krav på ursprungsmärkt, förnybar el så blir miljöpåverkan ännu lägre.

 
Vad innebär laddfordon / laddbart fordon?

Vad innebär laddfordon / laddbart fordon?

Dagens definition av ordet laddbara fordon är ett fordon med en eller flera elmotorer och ett eller flera batterier – och som kan laddas via en extern källa, exempelvis via en kabel kopplad till elnätet.

Det finns olika typer av bilar som har batterier som kan driva elmotorer men alla typer går inte att ladda från en extern strömförsörjning. Hybridbilen, som funnits i många år är en bil som vanligast har en förbränningsmotor och en eller flera elmotorer, men som inte kan laddas från en extern källa. Hybridbilar använder förbränningsmotorn för att ladda elmotorns batteri under färd, genom inbromsningar samt vid tomgång. Elmotorn i hybridbilen gör hybridbilen till en extra energieffektiv bil och minskar bilens bränsleförbrukning.

De bilar som är aktuella när vi pratar om laddfordon är rena elbilar eller laddhybrider. En laddhybrid har, precis som hybridbilen, minst två motorer, varav en är en förbränningsmotor och minst en är en elmotor. Skillnaden är att bilens batteri kan laddas via en extern källa så som en kabel kopplad till elnätet. En ren elbil har endast elmotorer. De flesta rena elbilar har en motor, men det förekommer även modeller med flera motorer. Även denna bil kan laddas via en extern källa så som en kabel kopplad till elnätet.

Olika vanliga förkortningar som förekommer i samband med elbilar:

BEV: Battery Electric Vehicle, batteribil, ren elbil

EHV (eller HEV): Electric Hybrid Vehicle, elhybridbil (ej laddbar via extern källa)

EREV (eller REEV): Extended range electric vehicle, endast elmotorn driver bilen, liten förbränningsmotor som används som räckviddsförlängare och genererar el till batteriet.

PHEV: Plug-in Hybrid Electric Vehicle, plug-in hybrid, laddhybrid. Större förbränningsmotor än EREV men mindre batteri.

 
Ladduttag, kablar och laddstandarder för elbil

Ladduttag, kablar och laddstandarder för elbil

Det finns olika typer/standarder av uttag för att ansluta kabeln mellan bilen och elnätet.

Kabeln som ansluts mellan bilen och elnätet kan ha två olika typer/standarder av uttag i de olika ändarna. Här är det viktigt att veta vilken typ av kontakt bilen och dess kabel behöver. Det går att komplettera bilen med ytterligare kablar eller adaptrar (omvandlare mellan olika typer av kontakter) för att få fler möjligheter att koppla in och ladda bilen.

Kontakten i bilen

Kontakten i bilen kan vara av följande typer (en eller flera kan finnas i bilen):

Typ 1: Detta är en enfaskontakt för max 32 A och används av bland annat asiatiska biltillverkare.

Typ 2 (även kallad Mennekes-kontakt): Detta är en kontakt som klarar max 70 A enfasig laddning eller 63 A trefasig laddning. Typ 2 är idag standard i Europa. Vanligt förekommande på europeiska fordon och vanligaste kontakten på de laddfordon som används i Sverige.

CHAdeMO: Detta är en japansk standard för snabbladdning med likström. De flesta CHAdeMO-laddare som finns publikt ger 50 kW effekt.

CCS (Combined Charging System):  följer den europeiska standarden med ett Typ 2-uttag för växelströmsladdning, men har också ett särskilt uttag för snabbladdning med likström. Fordonet kan både snabb- och normalladda i samma uttag på bilen, det övre används för normalladdning och båda två vid snabbladdning. De flesta CCS-laddare som finns publikt ger 50 kW effekt med det finns laddare som ger upp till 150 kW.

Tesla har sin egen kontakt för vissa modeller, en modifierad Typ2 kontakt, och sina egna snabbladdningsstationer som är egenutvecklade. Dessa laddar idag med en effekt upp till 150 kW.

Kontakten i kabelns ände

Den sida som skall anslutas mot elnätet kan vara av alla typer ovan som finns i bilen förutom Typ 1. Den kan även ha en vanlig jordad hushållskontakt, kallad Schuko.

EU har bestämt att Typ 2-kontakten ska vara standard för normalladdning och att CCS-kontakten är standard för snabbladdning i EU.

Laddstandarder

Förutom att det finns olika typer av kontakter så finns det olika laddstandarder, olika säkerhetsnivåer på laddningen. Dessa standarder används för märkning av kabeln så att man vet av vilken typ av laddning (Mode) den är till för. IEC (International Electrotechnical Commission) har definierat fyra olika typer för laddning av elfordon:

Mode 1 innebär laddning från ett vanligt eluttag utan någon form av övervakning förutom den som finns integrerat i bilen.

Mode 2 innebär också laddning från ett vanligt eluttag men med tillägget att det finns en kontrolldosa (CCID-box) monterad på kabeln för övervakning av laddningen. Kontrolldosan kan sitta som en box monterad nära schuko-kontakten eller vara integrerad i handtaget som ansluts till bilen. Denna kontrolldosa innehåller en jordfelsbrytare samt andra komponenter som säkerställer en kontrollerad laddning av elfordonet. När kabeln ansluts till vägguttaget finns av säkerhetsskäl endast ström fram till kontrolldosan innan kabeln ansluts till bilen.

Mode 3 liknar Mode 2 men med skillnaden att kontrolldosan har flyttats in i laddboxen. Även för mode 3 är kabeln mellan laddboxen och fordon strömlös tills att fordon och laddbox kan kommunicera med varandra. EU har beslutat att Mode 3 ska vara standard för normalladdning.

Mode 4 är för snabbladdning med hög effekt via likspänning. Laddbox och bilen kommunicerar med varandra för att övervaka laddningen. EU har beslutat att Mode 4 skall vara standard för snabbladdning.

 

 
Hur lång tid tar det att ladda?

Hur lång tid tar det att ladda?

Hur lång tid det tar att ladda bilen beror på vilken ström/effekt som finns tillgänglig på laddstationen eller hur mycket ström/effekt bilen eller dess kabel kan hantera samt hur mycket energi bilens batteri behöver.

Det är viktigt att förstå att bilen inte kan laddas med för hög effekt eftersom bilen begränsar den maximala laddeffekten. Kopplas bilen till ett uttag som klarar att leverera 63A men bilen endast kan ta emot 32 A så kommer endast 32 A att dras från elnätet. Detsamma gäller för om laddboxen endast tillåter 16 A laddning men bilen kan ta emot en högre laddström så begränsas laddströmmen till den lägsta av dem.

Normalladdning

Denna laddning sker oftast i hemmet eller på arbetsplatsen. I hemmet är oftast laddningen begränsad till 10A eller 16A men laddningen kan både vara 1- eller 3-fasig. Om det är möjligt att ladda 3-fasigt går det 3 gånger så fort som om laddning sker med 1 fas.

Genom att dela batterikapaciteten (kWh) med laddeffekten (kW) får du fram den uppskattade tid det tar att ladda upp batteriet från att det är tomt. Är batteriet halvfullt så tar du endast med halva batterikapaciteten och delar med laddeffekten, etc. Tabellen nedan ger en uppfattning om hur lång tid laddningen tar beroende på med vilken laddstyrka som finns tillgänglig och hur mycket energi batteriet behöver laddas med.

Laddstyrka / batterikapacitet

5 kWh

10 kWh

20 kWh

30 kWh

1-fas, 6 A

3h40m

7h10m

14h30m

21h40m

1-fas, 10 A

2h10m

4h20m

8h40m

13h

1-fas, 16 A

1h20m

2h40m

5h30m

8h

3-fas, 10 A

0h40m

1h30m

3h

4h20m

3-fas, 16 A

0h30m

1h

1h50m

2h40m

 

Vid normalladdning och då bilen skall stå parkerad exempelvis under natten eller 8 timmar på arbetsplatsen är det lämpligt att ladda med en lägre strömstyrka och låta bilen laddas hela natten istället för endast några timmar efter att man parkerar bilen. Behöver bilens batteri endast laddas med 10 kWh och de kommer stå parkerad i minst 8 timmar så räcker det att ladda med 6A. Detta innebär att slitage på kablar och utrustning minskar samt minskar risken för att huvudsäkringen hemma löser ut.

Snabbladdning

Vid snabbladdning laddas bilens batteri generellt endast upp till 80 % av batteriets fulla kapacitet. Detta görs för att skona batteriet och undvika att förkorta dess livstid. Ofta brukar de sista 20 % av batteriets kapacitet ta lika lång tid som att ladda upp batteriet från 0 till 80 %.

Snabbladdning upp till 80 % brukar ta max en halvtimme men beror självklart på batteriets storlek och hur urladdat batteriet är innan laddningen startar.

 
Ladda bilen hemma

Ladda bilen hemma

Ska du ladda bilen hemma? Det finns olika alternativ för detta:

Vanligt vägguttag

Det går att ladda bilen med en kabel som har en vanlig jordad hushållskontakt, kallad Schuko, i ena änden och den typ som bilen kräver i den andra änden. Det är dock viktigt att laddningen inte sker med för hög laddström eftersom varken kablarna från uttaget in till elcentralen eller uttaget är dimensionerade för ett kontinuerligt högt uttag av effekt, vilket kan leda till värmebildning och brandrisk.

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. De råder till att begränsa laddströmmen till 8-10 A. Det är på vissa laddkablar möjligt att ställa in laddströmmen på handtaget (ofta valbart mellan 6, 10 och 16A) och i vissa bilar går det att begränsa laddströmmen genom att ställa in maximal laddström i bilens inställningar (ofta på displayen). Om en ”mode 1” eller ”mode 2” -kabel ställs in på 16A laddning och ansluts till ett uttag som har en 10 A säkring så kommer säkringen att bli överbelastad och lösa ut.  

Laddbox

Det rekommenderas att man installerar en laddbox hemma om man mer än bara tillfälligt laddar en bil hemma. En laddbox är särskilt utformad för säker laddning av bilar och det möjliggör även snabbare laddning av bilen än om ett vanligt vägguttag används.

Laddboxen kan exempelvis monteras inomhus på väggen i ditt garage, utomhus på väggen eller på en egen stolpe vid din carport eller parkeringsplats. Det är viktigt att placeringen är nära där bilen kommer att stå parkerad så att kabeln mellan bilen och laddboxen räcker till. Laddboxarna skall tåla regn och snö och därmed att sitta utomhus utan tak ovanför.

Val i samband med installation av laddbox hemma

När du bestämt dig för att installera en laddbox hemma är det lämpligt att leta runt efter vilka laddboxar som finns på marknaden, fundera på vilka funktioner du önskar att laddboxen har, var du tänkt placera den, vad du har för huvudsäkring hemma i huset, etc. Tänk även på att laddboxen antagligen kommer att sitta där längre än du kommer äga din befintliga bil.

Huvudsäkringen i huset sätter en begränsning för hur hög ström laddboxen kommer att kunna ladda bilen med. För att kunna ladda med 16A så krävs en huvudsäkring på minst 20A (huvudsäkringen är de tre säkringarna i elmätarskåpet) men beror även på hur mycket effekt övrig belastning i huset kräver. Huvudsäkringens storlek bör tydligt framgå på din faktura från nätägaren. Detta kan installatören hjälpa till med.

Det finns många olika märken och typer av laddboxar att välja mellan. Det framgår ofta tydligt vilka av laddboxarna som uppfyller kraven för att kunna söka bidrag av Naturvårdsverket på de websidor som säljer laddboxar.

Laddboxarna är förberedda för att kopplas in antingen 1- eller 3-fasigt mot elsystemet hemma. Oavsett hur de är inkopplade så anpassas laddningen till bilen och laddboxen. En laddbox som är inkopplad på 3 faser men kopplas till en bil som endast tillåter 1-fasladdning kommer endast att dra ström från en fas och vice versa. Det är rimligt att anta att framtida bilar kommer att förses med 3-fasig laddning varför det kan vara lämpligt att framtidssäkra med en laddbox som är inkopplad 3-fasigt.

Smart laddning kan möjliggöras om laddboxen är kopplad till internet och det finns en app där styrning tillåts. Exempel på styrning är att man i appen kan starta och stoppa laddningen, ange maximal laddström i realtid, ange tid för när laddningen skall vara klar så att laddningen anpassas till när elpriset är lågt, sätta en timer för start av laddning. Har man en solcellsanläggning hemma kan det vara värt att undersöka om det går att styra så att bilen laddas när solcellerna ger mer energi än vad övriga hushållet konsumerar. Även om smart laddning inte ses som nödvändig idag så kommer det antagligen bli intressant i framtiden.

Lastbalansering för laddboxen hemma är möjligt men oftast inte nödvändig. Lastbalansering innebär att laddströmmen anpassas efter husets övriga strömförbrukning och att man inte behöver oroa sig för att säkringen ska gå. Detta kan vara intressant om man har två laddboxar hemma. Man får väga kostnaden för lastbalansering, kostar ofta runt 4000 kr, mot vad det kostar att behöva öka huvudsäkringen eller att inte kunna ladda bilarna tillräckligt snabbt. Fundera dock igenom när du laddar bilen, står bilen oftast hemma hela natten och laddas behöver den inte kunna laddas med så hög strömstyrka.

Det går att få laddboxen med en fast inkopplad kabel eller med ett eller flera uttag. Det sker en del stölder av kablar varför det är bra om det är möjligt att låsa fast kabeln i laddboxen om kabeln inte är fast monterad.

Det är viktigt att en behörig elektriker utför installationen av laddboxen. Det går ofta att beställa laddboxen med installation antingen via företaget som säljer laddboxen eller via företaget som säljer installationen av laddboxen.

 
Bidrag för installation av laddbox

Bidrag för installation av laddbox

Det går att ansöka om ”Ladda bilen”-bidrag på Naturvårdsverket hemsida. Med Ladda bilen-bidraget kan du få bidrag för hälften av kostnaderna för material inklusive laddbox och arbetskostnaden för att installera laddboxen. Naturvårdsverket betalar som mest ut 10 000 kr per fastighet. Det går inte att erhålla både rot-avdrag samt bidrag från Naturvårdsverket för samma kostnad. Det går dock att ansöka om rot-avdrag för arbetskostnaden för installationen av laddboxen och bidrag från Naturvårdsverket för material inklusive laddbox. Observera att krav på behörig elektriker gäller oavsett om bidrag sökes för den delen eller inte.

Det går att läsa om och söka bidraget på Naturvårdsverkets hemsida, se länk sist i guiden.

Själva ansökan på Naturvårdsverket är relativt enkel och är det möjligt så rekommenderas deras e-tjänst för ansökan. Vid digital ansökan i deras e-tjänst kan du, förutsatt att ansökan är komplett och att du uppfyller kraven för att vara berättigad till bidrag, få bidraget cirka 14 dagar efter att du fått beslutet om beviljat bidrag. Ansöker du med pappersblankett som skickas in per vanlig post varnar Naturvårdsverket att handläggningstiden kan bli flera månader.

Det finns en del krav som skall vara uppfyllda för att vara berättigad till bidraget. Förutsättningar för bidrag till laddbox är:

  • Installationen måste göras först och därefter ansöker du om bidraget.
  • Ansökan måste ha inkommit till Naturvårdsverket senast sex månader efter det att installationen av installationsarbetet har slutförts.
  • Laddbox måste installeras på en fastighet som du som ansöker om bidraget äger eller har nyttjanderätt till.
  • En behörig elektriker måste utföra installationen
  • Laddboxen ska uppfylla kraven i förordningen.

Det är dock inte ett krav att den som söker bidraget äger ett laddbart fordon.

Kraven i förordningen för laddboxen innebär i korthet att den är förberedd för elmätning och debitering av elkostnad samt är utrustad med minst de uttag eller anslutningsdon för elfordon av typ 2. Fråga din leverantör/installatör av laddboxen om du är osäker på om dessa krav uppfylls.

Typ 2-standarden är den vanligaste för nyare elbilar och laddhybrider inom EU, och därför omfattas inte laddboxar av typ 1 av bidraget. Det har ingen betydelse vad bilen har för typ av kontakt utan det viktiga är att laddboxen har minst ett typ 2 uttag. Det finns kablar som konverterar från typ 2 till typ 1 kontakt så att en bil med typ1 kontakt går att ladda via laddboxen med typ 2 uttag. Tänk på att material för installation av laddbox kan vara en extra kabel för laddningen. Det innebär att om du behöver en extra kabel eller adapter för att ladda bilen så får du tillbaka hälften av kostnaden för den om den beställs samtidigt som laddboxen.

 
Ladda på publika laddplatser

Ladda på publika laddplatser

Det går enkelt att söka på nätet efter publika laddplatser. De aktörer på marknaden som erbjuder publik laddning har egna hemsidor där man kan söka efter tillgängliga laddplatser.

Det finns även hemsidor där elbils- och laddhybridsägare gemensamt hjälps åt att lägga upp information om vilka publika laddstationer som finns. uppladdning.nu är en gratis internettjänst som hjälper elbilister att hitta laddplatser. Det går att söka laddplatser på en karta, hitta bilder från andra användare så att man lätt hittar laddplatsen. Användare rapporterar dessutom om det fungerat eller inte fungerat att ladda bilen och om de vet varför.

Betalningslösningar

Idag är tillgängligheten för publika laddstolpar relativt god. Aktörerna på marknaden är många och tyvärr använder de olika lösningar för debitering. Vissa använder laddkort, RFID eller en app för mobiltelefoner. Vissa aktörer kräver dessutom att man tecknar ett abonnemang innan man får åtkomst till laddstationen och kunna påbörja laddningen.