Krönika: Visionen om en hållbar bostadsrättsförening

Vetenskapen säger att vi har tio år på oss att halvera utsläppen av växthusgaser – det är bråttom! Hur kan då styrelsen i en bostadsrättsförening agera? Det här är Magnus Ulaners, miljöchef HSB, vision om en miljömässigt hållbar bostadsrättsförening. Den kan bli verklighet.
Magnus Ulaner, miljöchef HSB Riksförbund
Publicerat: 2019-07-23

Det här är en vision om en miljömässigt hållbar bostadsrättsförening. Så här skulle den kunna se ut:

Energianvändningen är mycket låg. Den energi som ändå används kommer från egna solceller och från el och fjärrvärme som har mycket låg klimatpåverkan. Sannolikt sker lagring av energi i batterier eller liknande för att jämna ut energiuttaget över dygnet. Värmeenergin från frånluft och avloppsvatten återvinns. Duschar och kranar är mycket effektiva med vatten.

När underhållsåtgärder ska göras, utvärderas det först noggrant om reparation eller nyinstallation ger upphov till lägst miljöpåverkan. Om det köps nya material har de material som har lägst miljöpåverkan valts.

Utemiljön är väl anpassad till ett klimat i förändring. Den kan ta hand om dagvatten lokalt, den har träd som ger svalka och är trivsam med en mångfald av växter som attraherar insekter, grodor och fåglar. Kortklippta gräsmattor har ersatts av ängar med blommor och gräs. 

De få bilar som används i föreningen laddas med el, kanske finns poolbilar. I cykelrummet finns utrymme både för lådcyklar och pendlingscyklar, som dessutom enkelt går att reparera och tvätta där. Maskinerna i tvättstugan använder ingen eller minimal mängd vatten, energi och kemiska produkter.

Denna bostadsrättsförening är trivsammare, hälsosammare och mindre utsatt för olika risker.

Idag behöver vi intellektuellt och emotionellt ta in och agera på att vi befinner oss i ett planetärt krisläge vad gäller klimatet och de naturliga system som upprätthåller liv. Vetenskapen berättar för oss att vi har tio år på oss att halvera utsläppen av växthusgaser – det är snart!

Byggnader och boendet är stora resursslukare, men möjligheterna att ändra på det är också stora.

Hur kan då styrelsen i en bostadsrättsförening agera för att minska klimatpåverkan från boendet och närma sig den vision jag målade upp ovan? Här är sju punkter att ta fasta på:

  • Systematisera. Arbeta systematiskt. Anta en miljöpolicy. Sätt mål. Utred åtgärder och lägg in i den långsiktiga planeringen. Genomför och följ upp.
  • Kommunicera. Ha en löpande dialog med medlemmarna.
  • Energieffektivisera. Arbeta med energiåtgärder som sänker uttaget av effekt, gör framför allt tak, fasader och fönster mer energieffektiva för då belastas fjärrvärme och elsystemen mindre under de mest belastande och miljöpåverkande timmarna.
  • Materialeffektivisera. Utmana projektledare och entreprenörer att använda materiella resurser mer effektivt vid ombyggnation; vad går att återanvända och uppgradera? Ställ krav på att byggprodukter har bedömningen Accepteras eller Rekommenderas i Byggvarubedömningen, då säkerställer ni att minimalt med farliga kemiska ämnen byggs in som kan orsaka ohälsa, kostnader för sanering och som hindrar återvinning av materialet i senare skede.
  • Sortera och återbruka. Ställ krav på att sortering sker enligt de branschgemensamma resurs- och avfallsriktlinjerna för byggande och rivning och följ upp att avfallet sorterats enligt basnivån så materialåtervinning kan ske.
  •  Ta ett helhetsgrepp om utemiljön. En landskapsarkitekt kan hjälpa till.
  • Ladda! Utred och förbered möjligheterna för laddning av allt fler elbilar. Detsamma gäller solceller. Kolla upp vilka stöd som finns att söka.

Sammanfattningsvis: det är bråttom att agera och det finns många lågt hängande frukter att plocka. Det kommer göra er bostadsrättsförening mer attraktiv.

PS. Snart kommer det finnas möjlighet att certifiera byggnader i drift. Då bedöms energi, inomhusmiljö, material, hantering av avfall, vattenanvändning samt åtgärder för god hälsa. Håll utkik, lär er och se över möjligheten att certifiera er förening.