Om oss

Informationscentrum för Hållbart byggande logo

Informationscentrum för hållbart byggande drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Boverket. Tillsammans med våra underleverantörer samlar och sprider vi kunskap och information som ska främja hållbart byggande i Sverige.

 

Vi riktar oss till dig som ska fatta beslut om nybyggnations- och renoveringsprojekt med hänsyn till hållbarhet, miljöpåverkan, materialval, energieffektivisering och livscykelaspekter.

Svensk Byggtjänst

Svensk Byggtjänst är ett aktiebolag och ägs av ett 30-tal organisationer som representerar hela byggbranschen och hela byggprocessen. Uppdraget från våra ägare är att bidra till en effektivare byggprocess och det gör vi med våra produkter och tjänster.

Nationellt Renoveringscentrum

I Nationellt Renoveringscentrum, NRC, samarbetar näringsliv och akademi för att med kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja aktörer inom byggsektorn. Detta för att genomföra en effektiv renoveringsprocess där befintliga byggnader blir mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara i ett livscykelperspektiv.

Energikontoren Sverige

Energikontoren Sverige är av regeringen utpekade till regionala utvecklingsledare för den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Det är ett samverkansorgan för de 15 svenska regionala energikontoren som arbetar med energi- och klimatfrågor inom de flesta branscher och sektorer.

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med ett systemperspektiv för allt från energisnålt byggande till resurseffektiva materialval, giftfri innemiljö, hållbar avfallshantering och mobilitet. Social hållbarhet och samverkan med de boende och stadens invånare är också en viktig pusselbit. IVL fungerar som en katalysator mellan näringsliv, offentlig sektor och den akademiska världen. Vi samverkar med bygg- och fastighetssektorn lika mycket som på uppdrag av kommuner och regioner.

RISE

RISE - Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med industri, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE är en oberoende aktör och ägs av svenska staten.

Sustainable Innovation

Sustainable Innovation driver pilotprojekt för hållbar samhällsutveckling inom mobilitet, byggnation och energisystem. Företaget hanterar ett 30-tal parallella projekt tillsammans med företag, offentlig sektor, entreprenörer och akademi för att visa vägen till ett mer resurseffektivt samhälle.