Sök

Filter

25 träffar

Sortera efter
Forskningsrapport

ByggaE – Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader

Kvalitetssäkringsmetoden ByggaE har förtydligats med bl a en metodbeskrivning som tillsammans med övriga uppdaterade dokument finns tillgängligt på hemsidan www.byggae.se
Forskningsrapport

Systemövergripande IT-nätverk

En övergripande kommunikationsplattform som, genom internet, möjliggör kommunikation mellan olika energiförbrukande apparater i hemmet har tagits fram i syfte att bidra till en mer effektiv energanvändning.
Forskningsrapport

Den effektiva interaktiva fastigheten

En utvärdering av stödsystem för interaktiva energitjänster för att energioptimera äldre fastigheter har genomförts. Resultatet visar på att det finns goda möjligheter för de lösningar som testats.
Forskningsrapport

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

En vägledning inför första omgångens genomförande av EKL (enligt lagen om energikartläggning i stora företag) för aktörer som äger fastigheter. Vägledningen togs fram åt Energimyndigheten i samverkan med en arbetsgrupp och en referensgrupp.
Forskningsrapport

Apparater, aktiviteter och aktörer- Lågenergiboende som resurs och restriktion för Energiordningar.

Avhandlingens syfte är att öka kunskapen om hushålls energianvändning i lågenergibostäder med fokus på hushållsaktiviteter, som är en förutsättning för uppvärmningen av bostaden
Forskningsrapport

Effektreglering smart elnät

Tester och utvärderingar av hur energilager för smarta elnät fungerar har genomförts. Resultatet visar på att energilager i verklig drift kan utjämna eleffektuttaget och dessutom ha fördelar då det kan minska den reaktiva effekten.
Forskningsrapport

Projekt Skeppsholmen

10 delprojekt har genomförts för att lyfta fram svensk energieffektivisering på en publik arena. Projektet har skapat konkreta demonstrationer inom allt från laddningsmöjligheter för elfordon till visualisering av energiförbrukning.
Forskningsrapport

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektiva LED-belysningslösningar har utvecklats, testats och utvärderats i två kvarter i Stockholm. Resultatet visar på att LED med styrning med stor marginal kan halvera energiförbrukningen.
Forskningsrapport

Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL
Forskningsrapport

Milparena – Miljonprogramsarena, Innovativa åtgärdsförslag för renovering av byggnadsskal och installationer

Rapporten sammanfattar åtgärder på byggnadsskal och installationer som kan göras för att öka energieffektiviteten i befintliga flerfamiljshus. Åtgärderna är främst hämtade från tre pilotprojekt som genomfördes runt 2010.
Forskningsrapport

Erfarenheter från medelstora solcellsinstallationer på byggnader - En intervju- och enkätstudie med fokus på montage

I rapporten beskrivs lärdomar och erfarenheter från solcellsinstallationer >10 kWp i Sverige. Studien visade att montage-, säkerhets-, och byggnadstekniska problem i allt väsentligt lyser med sin frånvaro i den svenska nutida solcellshistorien.
Forskningsrapport

Effekthantering i lokaler: Påverkan på eleffekttoppar genom elbilsladdstationer och energilager

Förstudien ger en helhetsbild över eleffektfrågan i lokaler, idag och i en närmare framtid, med hänsyn till nya tjänster och lösningar såsom laddning av elbilar och energilagring.
Forskningsrapport

Energieffektiv takavvattning

En genomgång gällande vilken betydelse värmekablar i takens rännor och stuprör har för den totala energianvändningen för Statens fastighetsverk (SFV) har genomförts. Resultatet visar att onödigt mycket energi går åt till värmekablarna och att styrsystemen bör ses över.
Forskningsrapport

Den hållbara Skolstaden

Projektet har genomförts för att skapa ett föredöme för hur kommuner kan bedriva energieffektivisering i skolor. Detta har skett genom 4 parallella projekt där allt från engagemang bland elever och personal till tekniska åtgärder genomförts.
Forskningsrapport

Riksbyggens renoveringsverkstad

Ett projekt har genomförts för att ta fram goda exempel på hur Riksbyggens föreningar kan sänka sin energiförbrukning. Resultatet är bland annat en lista på 130 energibesparingsprojekt och 13 stycken goda exempel.
Forskningsrapport

Beräkningsmodell för ekonomisk optimering av solelanläggningar

En beräkningsmodell för solcellssystem har utvecklats. Denna kan användas tidigt i en projekteringsfas för att snabbt bedöma elproduktion och ekonomi hos ett system.
Forskningsrapport

Min energiprofil

Prövning och utvärdering av en ny lösning för undermätning och visualisering av energianvändningen i små och medelstora företag har genomförts. Resultatet visar att det system som tagits fram för insamling och presentation av mätdata samt webbtjänsten för visualisering fungerar väl.
Forskningsrapport

Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan

Genom intervjuer och workshops med 20 allmännyttiga bostadsbolag har en utvärdering och analys genomförts för att öka kunskapen om de beslutsunderlag som ligger till grund för beslut kring uppförandet av lågenergihus. Behovet av utveckling av beslutsunderlag för bostadsbolagens byggande av lågenergihus har identifierats inom fyra huvudområden.
Forskningsrapport

Effektstyrning Skeppsholmen

Ett underlag för framtida beslut angående energi- och kostnadseffektivisering av fjärmvärmeanvändningen på Skeppsholmen har tagit fram och två åtgärdsalternativ presenteras.
Forskningsrapport

Ett systematiskt tillvägagångssätt för större renovering av bostadshus.

En metodik har utvecklats som ur ett systematiskt perspektiv kan användas för att analysera energianvändning, finna optimal livscykelkostnad (LCC), skapa energieffektiviseringsåtgärdspaket, undersöka inomhusmiljöer, beräkna CO2-utsläpp och primärenergianvändning i en byggnad eller ett samhälle vid omfattande renovering.
Visar 20 av 25 resultat. Scrolla neråt för att se fler