Filter

Sortera efter

7 träffar

Framtidens trähus - energieffektiva med god innemiljö (före)

Denna rapport dokumenterar kritiska punkter under arbetet med det första flervåningshuset i trä där de frivilliga svenska passivhuskriterierna tillämpats. Resultatet visar att byggnadens lufttäthet uppnår kriterierna, men att inomhustemperaturen sommartid riskerar uppgå till för höga nivåer.

Framtidens trähus - energieffektiva med god innemiljö (efter)

I denna rapport redovisas uppföljningen av ett energieffektivt flerbostadshus i trä med kvalitativa och kvantitativa analyser av energiprestanda, brukar- och drifterfarenheter och LCA.

Framtidens trähus - energieffektiva med god innemiljö (före)

Denna rapport dokumenterar kritiska punkter under arbetet med det första flervåningshuset i trä där de frivilliga svenska passivhuskriterierna tillämpats. Resultatet visar att byggnadens lufttäthet uppnår kriterierna, men att inomhustemperaturen sommartid riskerar uppgå till för höga nivåer.

Framtidens trähus - energieffektiva med god innemiljö (efter)

I denna rapport redovisas uppföljningen av ett energieffektivt flerbostadshus i trä med kvalitativa och kvantitativa analyser av energiprestanda, brukar- och drifterfarenheter och LCA.

Utökad studie av effektivitet värmeväxlare avloppsåtervinning

Energum energipartner AB har på uppdrag av BELOK utfört en fyra månaders studie av en avloppsvärmeväxlar-installation, för att studera effektiviteten och långtidseffekter för denna typ av värmeväxlare.

Energieffektivisering av badhus

Det övergripande syftet med denna förstudien var att identifiera vilka områden som bör prioriteras för att nå ökad energieffektivisering i både befintliga och nya badhus.

Utvärdering av nya aktiva tekniker för lågenergibyggnader

Avhandlingen undersöker två möjliga användningsområden av lågkvalitativ energi, PV/T (solel/solfångare) solfönster och hybridventilationssystem, i lågenergibyggnader. Slutsatsen från ett energiperspektiv är att PV/T solfönstret fungerar dåligt jämfört med vanliga separata solenergikomponenter.
Visar 7 av 7 resultat.