Filter

Sortera efter

21 träffar

Bostadshus utan traditionellt uppvärmningssystem - Resultat från två års mätningar

Utvärdering av energianvändning och termisk komfort i de första Svenska passivhusen. Passivhustekniken med huvudsakligen luftvärme fungerade bra i det aktuella klimatet och resulterade i en låg energianvändning.

Hur kan framtidens småhus bli nära nollenergi-byggnader

I projektet gjordes mätningar och teoretiska beräkningar för några olika hustyper. Resultatet visade att hustillverkarna genom förbättrade klimatskal och/eller installationer kan klara kommande skärpningar av energikraven.

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen: innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Uppföljning av de första svenska passivhusen efter ett antal års användning. Resultaten visar att husen i stort sett fungerar som när de var nya, men att det finns förbättringsmöjligheter för att säkerställa en fortsatt god funktion.

Hur kan framtidens småhus bli nära nollenergi-byggnader

I projektet gjordes mätningar och teoretiska beräkningar för några olika hustyper. Resultatet visade att hustillverkarna genom förbättrade klimatskal och/eller installationer kan klara kommande skärpningar av energikraven.

Teknik- och systemlösningar för lågenergihus: En översikt

I projektet gjordes en sammanställning av olika teknik- och systemlösningar för mycket energieffektiva flerbostadshus. Resultatet är en ”verktygslåda för byggbranschen.

ZenN – energieffektiva renoveringar av bostadsområden

Denna skrift innehåller de huvudsakliga lärdomarna ifrån projektet ZenN, Nearly Zero Energy Neighbourhoods.

Riktlinjer för ZenN – överförandet av teknisk kunskap

Inom denna studie identifierades gemensamma barriärer och utmaningar för renoveringar inom EU-projektet ZenN.

Prefabricerade system för energieffektiv renovering

Prefabricerade lösningar används idag i mycket liten utsträckning vid om- och tillbyggnad. Sverige har både tradition, kunskap och erfarenhet inom prefabricering av framförallt småhus och har därför deltagit i ett internationellt forskningsprojekt för prefabricerade system för lågenergirenovering.

Kostnadseffektivitet vid ombyggnad av svenska byggnader

I det här kapitlet presenteras potentiell energibesparing genom energirenovering av befintliga byggnader. Energibesparingspotentialen är betydande men mestadels inte kostnadseffektiv, med kostnadseffektivitet beroende på de räntesatser som beaktas.

Erfarenhetsåterföring från de första passivhusen: innemiljö, beständighet och brukarvänlighet

Uppföljning av de första svenska passivhusen efter ett antal års användning. Resultaten visar att husen i stort sett fungerar som när de var nya, men att det finns förbättringsmöjligheter för att säkerställa en fortsatt god funktion.

Bostadshus utan traditionellt uppvärmningssystem - Resultat från två års mätningar

Utvärdering av energianvändning och termisk komfort i de första Svenska passivhusen. Passivhustekniken med huvudsakligen luftvärme fungerade bra i det aktuella klimatet och resulterade i en låg energianvändning.

Guidelines – riktlinjer baserade på de erfarenheter som erhållits vid uppförande och utvärdering av Hamnhuset

En sammanställning har gjorts av erfarenheter från uppföljningen av Hamnhuset. Resultatet är guidelines för byggherrar och konstruktörer av framtida flerbostadshus med passivhusteknik.

Erfarenhetsåterföring från Hamnhuset: uppföljande mätningar av energianvändningen och termisk komfort

I projektet gjordes uppföljning av brukarbeteende, energianvändning och termisk komfort. Resultatet från mätningar och enkäter visar att inneklimatet i Hamnhuset är bra men att energianvändningen för uppvärmning är högre än projekterat.

Ombyggnad av befintliga bostäder till lågenergihus

Rapporten har skrivits för forskningsrådet Formas och belyser olika energieffektiviserande åtgärder i befintliga bostäder. Resultatet är en sammanställning av olika åtgärder som är aktuella för att bygga om en- eller flerbostadshus till lågenergihus.

Riksbyggens renoveringsverkstad 2

Projektet har utgått från bostadsrättsföreningar och analyserat hinder för att skapa mer långtgående energibesparingsprocesser samt hur dessa kan överbryggas. Resultatet pekar på att det främsta hindret är rent ekonomiskt.

Värmestugan

Projektet har utvärderat ett system för att återladda bervärmepumpsinstallationer med solvärme/ solel i småhus med korta borrhål. Resultatet visar på att systemet bör kunna minska belastningen på korta borrhål samt ge ett signifikant energieffektiviseringsbidrag till anläggningen.

Energieffektiv avfuktning i kulturhistoriska byggnader

Det har genomförts en kartläggning och utvärdering av olika energieffektiva metoder för att kontrollera den relativa fuktigheten i kulturhistoriska byggnader utan komfortkrav. Resultatet visar att energikostnaderna för skyddsvärme är mycket högre jämfört med resterande testade avfuktare.

Att gå från lågenergihus till aktivhus – hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?

Detta arbete är en förstudie i samband med byggnationen av en ny stadsdel i Kungälv – Kongahälla. Rapporten sammanfattar vilka tekniska möjligheter som finns att tillgå för att radikalt minska energianvändningen i den nya stadsdelen.

Utvärdering av nya aktiva tekniker för lågenergibyggnader

Avhandlingen undersöker två möjliga användningsområden av lågkvalitativ energi, PV/T (solel/solfångare) solfönster och hybridventilationssystem, i lågenergibyggnader. Slutsatsen från ett energiperspektiv är att PV/T solfönstret fungerar dåligt jämfört med vanliga separata solenergikomponenter.

Strategier för energieffektivisering ur ett fjärrvärmeperspektiv

Studien har med ett integrerat systemperspektiv på produktionssidan och användarsidan i Malmö stads fjärrvärmesystem undersökt vägar för att nå framtida miljömål. Resultaten visar att hur stadens miljömål definieras har en betydelse för vilka teknikval och investeringar som är kostnadseffektiva.
Visar 20 av 21 resultat. Scrolla neråt för att se fler