Sök

Filter

20 träffar

Sortera efter
Forskningsrapport

Guidelines – riktlinjer baserade på de erfarenheter som erhållits vid uppförande och utvärdering av Hamnhuset

En sammanställning har gjorts av erfarenheter från uppföljningen av Hamnhuset. Resultatet är guidelines för byggherrar och konstruktörer av framtida flerbostadshus med passivhusteknik.
Forskningsrapport

Erfarenhetsåterföring från Hamnhuset: uppföljande mätningar av energianvändningen och termisk komfort

I projektet gjordes uppföljning av brukarbeteende, energianvändning och termisk komfort. Resultatet från mätningar och enkäter visar att inneklimatet i Hamnhuset är bra men att energianvändningen för uppvärmning är högre än projekterat.
Artikel

Energibesparingar för ett träbaserat modulärt prefabricerat fasadrenoveringssystem jämfört med andra åtgärder

I projektet gjordes en jämförelse av energibesparingspotentialen för ett fasadrenoveringssystem med andra åtgärder. Störst potential hade byte till energieffektiva fönster och installation av ventilationsvärmeåtervinnig, därefter kom fasadsystemet.
Forskningsrapport

ByggaE – Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader

Kvalitetssäkringsmetoden ByggaE har förtydligats med bl a en metodbeskrivning som tillsammans med övriga uppdaterade dokument finns tillgängligt på hemsidan www.byggae.se
Forskningsrapport

Ombyggnad av befintliga bostäder till lågenergihus

Rapporten har skrivits för forskningsrådet Formas och belyser olika energieffektiviserande åtgärder i befintliga bostäder. Resultatet är en sammanställning av olika åtgärder som är aktuella för att bygga om en- eller flerbostadshus till lågenergihus.
Forskningsrapport

Energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader

Inom studien utreddes hur energi- och miljökrav bör hanteras vid renovering av byggnader med ett kulturhistoriskt värde. Resultaten visar ett behov av att anpassa några av kriterierna i Miljöbyggnad manual 2.1 för byggnader med kulturhistoriskt värde.
Forskningsrapport

Reglering av värmesystem i flerbostadshus med individuell värmemätning

En metod för reglering av radiatorsystem, där framledningstemperaturen som funktion av utetemperaturen korrigeras genom återkoppling med innetemperatur, utvärderas vad avser innetemperatur och energianvändning. Innetemperaturen har blivit mindre beroende av utetemperaturen, men energibehovet har påverkats marginellt.
Forskningsrapport

Energieffektiva renoveringsåtgärder. State-of-the-art och renoveringspotential av Miljonprogrammet

Inom ramen av det här examensarbetet har olika renoveringsprojekt av flerbostadshus i Europa analyserats för att identifiera åtgärderna och göra en state-of-the-art, samt hinder och anledningar.
Forskningsrapport

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

En vägledning inför första omgångens genomförande av EKL (enligt lagen om energikartläggning i stora företag) för aktörer som äger fastigheter. Vägledningen togs fram åt Energimyndigheten i samverkan med en arbetsgrupp och en referensgrupp.
Forskningsrapport

Värmestugan

Projektet har utvärderat ett system för att återladda bervärmepumpsinstallationer med solvärme/ solel i småhus med korta borrhål. Resultatet visar på att systemet bör kunna minska belastningen på korta borrhål samt ge ett signifikant energieffektiviseringsbidrag till anläggningen.
Forskningsrapport

Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL
Forskningsrapport

Milparena – Miljonprogramsarena, Innovativa åtgärdsförslag för renovering av byggnadsskal och installationer

Rapporten sammanfattar åtgärder på byggnadsskal och installationer som kan göras för att öka energieffektiviteten i befintliga flerfamiljshus. Åtgärderna är främst hämtade från tre pilotprojekt som genomfördes runt 2010.
Forskningsrapport

Avancerad värmestyrning

I åtta byggnader som ingår i Staten fastighetsverks (SFV:s) bestånd har värmeanvändningen före och efter installation av nya styrsystem undersökts. Resultatet gav inget entydigt svar men det går att konstatera att den uppnådda värmebesparingen understiger vad leverantörerna brukar ange.
Forskningsrapport

Energieffektiv avfuktning i kulturhistoriska byggnader

Det har genomförts en kartläggning och utvärdering av olika energieffektiva metoder för att kontrollera den relativa fuktigheten i kulturhistoriska byggnader utan komfortkrav. Resultatet visar att energikostnaderna för skyddsvärme är mycket högre jämfört med resterande testade avfuktare.
Forskningsrapport

Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan

Genom intervjuer och workshops med 20 allmännyttiga bostadsbolag har en utvärdering och analys genomförts för att öka kunskapen om de beslutsunderlag som ligger till grund för beslut kring uppförandet av lågenergihus. Behovet av utveckling av beslutsunderlag för bostadsbolagens byggande av lågenergihus har identifierats inom fyra huvudområden.
Forskningsrapport

Energieffektivisering av badhus

Det övergripande syftet med denna förstudien var att identifiera vilka områden som bör prioriteras för att nå ökad energieffektivisering i både befintliga och nya badhus.
Bok

Urban välfärd - effektiv energi

Boken handlar om vilka hinder energieffektiva renoveringsprojekt möter i kommunala organissationer och bostadsbolag i befintliga renoveringsprojekt.
Forskningsrapport

Utvärdering av nya aktiva tekniker för lågenergibyggnader

Avhandlingen undersöker två möjliga användningsområden av lågkvalitativ energi, PV/T (solel/solfångare) solfönster och hybridventilationssystem, i lågenergibyggnader. Den övergripande slutsatsen från ett energiperspektiv är att PV/T solfönstret fungerar dåligt jämfört med vanliga separata solenergikomponenter. Hybridventilationssystemet med de utvecklade värmeväxlarna har potential att vara ett intressant ventilationssystem när man bygger lågenergi hus eller renovering av bostadshus för att förbättra energieffektiviteten.
Forskningsrapport

Strategier för energieffektivisering ur ett fjärrvärmeperspektiv

Studien har med ett integrerat systemperspektiv på produktionssidan och användarsidan i Malmö stads fjärrvärmesystem undersökt vägar för att nå framtida miljömål. Resultaten visar att hur stadens miljömål definieras har en viktig betydelse för vilka teknikval och investeringar som är kostnadseffektiva i systemet.
Forskningsrapport

Passivhusrenovering av svenska småhus från 60- och 70-talet.

I projektet utvärderas kostnadseffektiva och energieffektiva renoveringsåtgärder till svensk passivhusstandard, FEBY12, för småhus i Sverige byggda mellan 1961 och 1980. Resultaten visar att passivhusrenoveringar kan vara kostnadseffektiva, men att detta i stor utsträckning är beroende av vilken uppvärmningsform som används i husen.
Visar 20 av 20 resultat.