Filter

Sortera efter

264 träffar

Dags att bygga och riva cirkulärt!

Här ges ökad kunskap om hur offentlig upphandling kan användas som verktyg för att minska avfallet i bygg- och rivningsbranschen. Ta del av tips på vad du kan börja med redan idag och hur upphandlingskrav kan formuleras.
Genom ökad kunskap och förståelse skapas förutsättningar för en cirkulär bygg- och rivningsprocess. Foto: FeeLoona, Pixabay

Sol- och bergvärme: en strålande kombination

Sol- och bergvärme är ett spännande alternativ för bostadsrättsföreningar som vill övergå till hundraprocentigt förnybara energikällor. Utvärdering av landets första system av detta slag visar dessutom på en lönsam investering.

Fördelarna med obligatorisk ventilationskontroll

Genom obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kan man åstadkomma både ett bra inomhusklimat och låg energianvändning. Tydliga brister finns i arbetet med kontrollerna idag men nyttjar man dem på rätt sätt finns det mycket att vinna.

Förbättrad kommunikation kan ge smarta eltjänster en skjuts

Smarta elnät har stor potential att bidra till energieffektivisering. Men hur beter sig hyresgäster i en lägenhet utrustad med smart elnätsteknik där de själva kan styra elkonsumtionen? Det får du svar på i den här rapporten.

Energitjänst kan hjälpa fler bostadsrättsföreningar att spara energi

Potentialen för att spara energi bland bostadsrätter är stort men trots det blir många energieffektiviseringsprojekt inte av. I det här projektet utvecklades energitjänster anpassade efter föreningars behov och önskemål.

Minska din varmvattenanvändning med energieffektiva blandare

Genom att byta till energieffektiva blandare kan varmvattenanvändningen minska utan att besparingen avtar över tid. Läs mer om vilken vatten- och energibesparing som kan förväntas och vad som krävs för ökad acceptans hos de boende.
Genom att minska vattenförbrukningen reduceras även energianvändningen. Foto: Karolina Grabowska, Pixabay

Ekonomiska värmesystem för lågenergihus – Beräkning, jämförelse och utvärdering av olika systemlösningar

En teoretisk studie av olika systemlösningars investerings-, drifts- och livscykelkostnad samt energianvändning i förhållande till de Svenska byggreglerna. Mest kostnadseffektivt var ett passivhus med direktel och solvärmt tappvarmvatten.

Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare?

Potentialen för energieffektivisering i befintliga fastigheter är stor. Trots detta är det många åtgärder som inte genomförs. Det här projektet har undersökt vad som styr fastighetsägares beslut och hur man kan påverka deras prioriteringar.
Foto: Free-Photos, Pixabay

Kombinera solenergi och bergvärme för maximerad energieffektivitet

Förnybara energikällor kan med fördel komplettera varandra. I Kungälv har en bostadsrättsförening skaffat ett system som kombinerar sol- och geoenergi. Forskare har följt projektet och testat olika styr- och reglerstrategier i syfte att öka energieffektiviteten.
Foto: torstensimon, Pixabay

Så ofta bör smutsiga värmeväxlare rengöras

Nedsmutsade ventilationssystem skapar buller, ökar risken för hälsorelaterade problem och försämrar energiprestandan i en fastighet. Den här studien visar att det lönar sig att regelbundet rengöra aggregatens värmeväxlare.
Foto: Free-Photos, Pixabay

Renovera tegelfasader med minsta möjliga påverkan på husets utseende

Utvändig tilläggsisolering förändrar utseendet på vackra tegelhus samtidigt som invändig isolering har andra nackdelar. Genom att riva ett skadat tegelskikt och sätta dit ett nytt kan man behålla tegel som fasadmaterial och samtidigt möjliggöra stora energibesparingar.

Genomtänkt boendemiljö underlättar klimatsmart livsstil

Med bland annat odlingsmöjligheter på balkonger och förnybar energi är det nybyggda Greenhouse i Malmö anpassat för en mer klimatsmart livsstil. Hushållens totala växthusgasutsläpp har visat sig minska med 26-45 procent. Läs och inspireras.
Foto: Free-Photos, Pixabay

Avloppsvatten – en resurs att räkna med

Spillvatten, i dagligt tal avloppsvatten, är oftast en outnyttjad resurs i bostäder. Med rätt typ av värmeväxlare kan fastighetsägare spara värdefull energi.
Foto: offthelefteye, Pixabay

Nytt forum ska inspirera fler bostadsrättsföreningar att spara energi

I Sverige finns drygt 25 000 bostadsrättsföreningar där många har stor potential att spara energi. Nu finns det ett forum där bostadsrättsföreningar kan jämföra sin energianvändning med andra och dela erfarenheter kring hur den kan minska.
Foto: Pexels, Pixabay

Den nya generationens solskydd producerar även förnybar el

Behovet av luftkonditionering i lokaler kommer att öka framöver och solskydd kan effektivt minska behovet av kyla. Om solskydden har inbyggda solceller bidrar de dessutom till att producera förnybar el.
Foto: Bruno Germany, Pixabay

Så blir din bostad mer klimatsmart

Boende i nyproducerade bostadsrätter renoverar i stor omfattning och ofta tidigare än den beräknade livslängden. För att minska denna onödiga miljöpåverkan behövs klimatsmarta material och beständiga lösningar som håller över tid.

Energiåtgärder vid renovering – möjlighet till kostnadsbesparing

Här visas hur fastighetsägare kan minska kostnader och klimatpåverkan genom energieffektivisering vid renovering.
Bilden visar en fastighet under pågående renovering. Foto: Gregóry Roose, Pixabay

Renoveringsbehov med hänsyn till socioekonomiska aspekter

Hur kan renoveringsbehov och socioekonomiska effekter som renoveringar ger upphov till analyseras?
Foto: Pixabay

Tre innovativa värme- och ventilationssystem

Byte av värme- och ventilationssystem är en åtgärd för energieffektivisering. Här ges en jämförelse av energiprestanda för tre olika lösningar.
Bilden illustrerar kalkylator m.m. som kan användas som hjälpmedel vid utvärdering. Foto: Steve Buisinne, Pixabay

Statistik över energianvändning i handelslokaler

Statens energimyndighet arbetar med att förbättra den nationella energistatistiken för bebyggelsen. Denna rapport redovisar arbetet med att ta fram underlag för energistatistik gällande handelslokaler.
Bilden illustrerar diagram vilket vanligtvis används för att visa resultaten av statistisk data. Foto: Tero Vesalainen, Pixabay
Visar 20 av 264 resultat. Scrolla neråt för att se fler