Filter

Sortera efter

434 träffar

Funderingar på att upphandla energieffektiv tvättstuga? Här ges stöd!

Mer energieffektiv tvätt- och torkutrustning ger direkt effekt på driftskostnaderna då det medför lägre el- och fjärrvärmebehov. Här ges stöd till dig som vill upphandla energieffektiv utrustning till tvättstugor.
Det finns möjlighet att minska driftskostnaderna och miljöbelastningen genom att energieffektivisera tvättstugan. Foto: Igorovsyannykov, Pixabay.

Dags att bygga och riva cirkulärt!

Här ges ökad kunskap om hur offentlig upphandling kan användas som verktyg för att minska avfallet i bygg- och rivningsbranschen. Ta del av tips på vad du kan börja med redan idag och hur upphandlingskrav kan formuleras.
Genom ökad kunskap och förståelse skapas förutsättningar för en cirkulär bygg- och rivningsprocess. Foto: FeeLoona, Pixabay

Sol- och bergvärme: en strålande kombination

Sol- och bergvärme är ett spännande alternativ för bostadsrättsföreningar som vill övergå till hundraprocentigt förnybara energikällor. Utvärdering av landets första system av detta slag visar dessutom på en lönsam investering.

Fördelarna med obligatorisk ventilationskontroll

Genom obligatorisk ventilationskontroll (OVK) kan man åstadkomma både ett bra inomhusklimat och låg energianvändning. Tydliga brister finns i arbetet med kontrollerna idag men nyttjar man dem på rätt sätt finns det mycket att vinna.

Förbättrad kommunikation kan ge smarta eltjänster en skjuts

Smarta elnät har stor potential att bidra till energieffektivisering. Men hur beter sig hyresgäster i en lägenhet utrustad med smart elnätsteknik där de själva kan styra elkonsumtionen? Det får du svar på i den här rapporten.

Energitjänst kan hjälpa fler bostadsrättsföreningar att spara energi

Potentialen för att spara energi bland bostadsrätter är stort men trots det blir många energieffektiviseringsprojekt inte av. I det här projektet utvecklades energitjänster anpassade efter föreningars behov och önskemål.

Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem

Genom sänkta returtemperaturer kan resurser i befintliga fjärrvärmesystem utnyttjas på bättre sätt. Detta leder till en vinna-vinna-vinna-situation mellan fastighetsägare, fjärrvärmebolag och samhället i stort.
För fjärrvärmeproducenten utgör höga returtemperaturer både ett tekniskt och ekonomiskt problem. Foto: Willi Heidelbach, Pixabay

Goda exempel på lönsamma energieffektiviseringsprojekt

Här visas goda exempel på energieffektiviseringsåtgärder som olika flerbostadsföretag har genomfört. Dessa avser olika åtgärder för att inspirera fastighetsägare så att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs.
Det finns potential för fastighetsägare att genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder. Foto: PIRO4D, Pixabay

Energistrategier för flerbostadshusägare

Här undersöks hur fem flerbostadshusägare arbetar med att främja ett hållbart energisystem. Läs om hur deras strategier och handlingsplaner ser ut, vilka verktyg de använder samt hur de kan dra nytta av varandras erfarenheter.
Genom att dra nytta av varandras erfarenheter kan framgång nås inom energi- och klimatfrågor. Foto: Mohamed Hassan, Pixabay.

Energiuppföljningsmetoder och -verktyg i lokalfastigheter

Fastighetsägare behöver ha koll på energianvändningen i sina fastighetsbestånd samt kostnad och klimatpåverkan av använd energi. Här beskrivs metoder som används och verktyg som finns för energiuppföljning i lokalfastigheter.
Det finns olika metoder och verktyg för energiuppföljning i lokalfastigheter. Foto: Shutterstock

Effektreducering i lokalfastigheter

Att minska effekttoppar i fastigheter genom att styra elanvändning och värmesystem på ett smart sätt är viktigt. Här analyseras olika lösningar för reducering och utjämning av värme-, kyl- och eleffektuttag i lokalfastigheter.
Reducering av effekttoppar i lokalfastigheter har under senare år blivit av ett allt större intresse för många fastighetsägare. Foto: Shutterstock

Minska din varmvattenanvändning med energieffektiva blandare

Genom att byta till energieffektiva blandare kan varmvattenanvändningen minska utan att besparingen avtar över tid. Läs mer om vilken vatten- och energibesparing som kan förväntas och vad som krävs för ökad acceptans hos de boende.
Genom att minska vattenförbrukningen reduceras även energianvändningen. Foto: Karolina Grabowska, Pixabay

Ekonomiska värmesystem för lågenergihus – Beräkning, jämförelse och utvärdering av olika systemlösningar

En teoretisk studie av olika systemlösningars investerings-, drifts- och livscykelkostnad samt energianvändning i förhållande till de Svenska byggreglerna. Mest kostnadseffektivt var ett passivhus med direktel och solvärmt tappvarmvatten.

Energimässig och geografisk jämförelse av FTX och FX system

Två olika renoveringslösningar för värmeåtervinning i miljonprogrammet har simulerats för ett hus vid olika geografiska lägen. Aspekter som har studerats är bland annat primärenergi och energikostnad.

Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare?

Potentialen för energieffektivisering i befintliga fastigheter är stor. Trots detta är det många åtgärder som inte genomförs. Det här projektet har undersökt vad som styr fastighetsägares beslut och hur man kan påverka deras prioriteringar.
Foto: Free-Photos, Pixabay

Kombinera solenergi och bergvärme för maximerad energieffektivitet

Förnybara energikällor kan med fördel komplettera varandra. I Kungälv har en bostadsrättsförening skaffat ett system som kombinerar sol- och geoenergi. Forskare har följt projektet och testat olika styr- och reglerstrategier i syfte att öka energieffektiviteten.
Foto: torstensimon, Pixabay

Så ofta bör smutsiga värmeväxlare rengöras

Nedsmutsade ventilationssystem skapar buller, ökar risken för hälsorelaterade problem och försämrar energiprestandan i en fastighet. Den här studien visar att det lönar sig att regelbundet rengöra aggregatens värmeväxlare.
Foto: Free-Photos, Pixabay

Renovera tegelfasader med minsta möjliga påverkan på husets utseende

Utvändig tilläggsisolering förändrar utseendet på vackra tegelhus samtidigt som invändig isolering har andra nackdelar. Genom att riva ett skadat tegelskikt och sätta dit ett nytt kan man behålla tegel som fasadmaterial och samtidigt möjliggöra stora energibesparingar.

Genomtänkt boendemiljö underlättar klimatsmart livsstil

Med bland annat odlingsmöjligheter på balkonger och förnybar energi är det nybyggda Greenhouse i Malmö anpassat för en mer klimatsmart livsstil. Hushållens totala växthusgasutsläpp har visat sig minska med 26-45 procent. Läs och inspireras.
Foto: Free-Photos, Pixabay

Avloppsvatten – en resurs att räkna med

Spillvatten, i dagligt tal avloppsvatten, är oftast en outnyttjad resurs i bostäder. Med rätt typ av värmeväxlare kan fastighetsägare spara värdefull energi.
Foto: offthelefteye, Pixabay
Visar 20 av 434 resultat. Scrolla neråt för att se fler