Validering

Nivå A
Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.
Nivå B
Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.
Nivå C
Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.

Generella kommentarer för klassificeringsprocessen

Hög kvalitet betyder i detta sammanhang ett vetenskapligt angreppssätt vilket innebär en objektivitet, en spårbarhet och en granskning som helst är extern, men också en hög relevans för hållbart byggande. Med ett vetenskapligt angreppssätt bör studien kunna göras om av någon annan och då ge liknande resultat. Detta innebär att slutsatser inte får tas ur luften utan måste underbyggas av analys som kopplar till det som studeras. Spårbarhet måste finnas såtillvida att författare anges.

Nivåklassificeringen bygger bara på vad som finns i texten som klassificeras, hur den är granskad tidigare och en bedömning av dess relevans för hållbart byggande. Klassificeringsprocessen har inte möjlighet att kontrollera eventuell brist på sanningshalt osv. i det som författarna har skrivit, utan ett sådant ansvar faller tillbaka på författarna.


Kriterier för validering av publikationer

Alla följande kriterier ska vara uppfyllda

Kriterier A B C
Objektivt syfte och författare anges
 
Beskrivning av problem och utförande
 
Sakligt grundade slutsatser
 
Kan tillämpas generellt
   

Minst ett av följande kriterier ska vara uppfyllda

Texten är en syntes av andra studier
 
Relevant beräkning, simulering eller teori
 
Utvärdering i förhållande till företillstånd, krav eller beräkning
 
Relevant kvalitativ mätning
 
Relevant kvantitativ mätning
 

Minst ett av följande kriterier ska vara uppfyllda

Utvecklar verktyg eller modell som kan användas på branschen
   
Hög relevans för branschen
   

Minst ett av följande kriterier ska vara uppfyllda

Granskad externt utanför författarnas organisationer
   
Vetenskapligt granskad
   

Generella kommentarer för validering

För doktorsavhandling, licentiatavhandling, bok/handbok, rapport, vetenskaplig artikel, konferensartikel, regelverk och vägledning/infoskrift ges Nivå A om alla villkoren som visas i tabellen är uppfyllda, alltså bland annat att det är relevant för målgrupperna och av hög klass med bra struktur och innehåll. Om det är relevant och inte tillför så mycket är det B. Är det inte objektivt är det C.

Om exempelvis en rapport, som inte är en förstudie, skall få Nivå B, måste syftet finnas och vara objektivt, författare måste anges, metoden beskriven och slutsatserna baserade på analys kopplad till målet. Dessutom måste något av villkoren att det är en syntes, att det har relevant beräkning eller teori, att det finns en relevant utvärdering eller att det finns relevant mätning vara uppfyllt.

Examensarbete är normalt nivå B, om inte det finns en extern granskning utöver skolans normala process.

För populärvetenskapliga artiklar kan Nivå A inte nås. I så fall får studien hänvisa till en mer omfattande publikation som i sin tur kan få högre nivå. För att nå Nivå B krävs bland annat relevans eller om studien utvecklar eller analyserar verktyg eller modeller som kan användas av branschen.

Förstudier har av princip inga färdiga resultat, och därmed kan Nivå A inte erhållas. För att nå Nivå B måste syftet finnas och vara objektivt, författare måste anges, metoden beskriven och slutsatserna baserade på analys kopplad till målet. Dessutom krävs att studien är relevant eller att studien utvecklar eller analyserar verktyg eller modeller som kan användas av branschen.

Ansvarsfriskrivning

Även om vi gör vårt bästa för att kvalitetssäkra materialet på denna hemsida kan det ibland finnas fel i det publicerade materialet. Varken Informationscentrum för hållbart byggande eller Svensk Byggtjänst kan alltså garantera att det material som finns på hemsidan är felfritt eller att du som använder någon av våra vägledningar om hållbart byggande eller renovering kan uppnå liknande resultat i ditt projekt. Du som använder någon av våra vägledningar är fortsättningsvis ansvarig för dina egna beslut. Materialet måste alltså användas med gott omdöme och ersätter inte din egen analys och kontroll av uppgifterna. Varken Informationscentrum för hållbart byggande eller Svensk Byggtjänst tar således något ansvar för de konsekvenser ett eventuellt fel eller missbedömning kan innebära för dig som använder vårt material.